-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

ЦБ 42828 

Павловска, Елена

   Приоритетни научни направления. Прогнозиране, откриване и оценка / Елена Павловска . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 149 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-3063-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9380

- 2 -

ЦБ 42835 

Жучков, Сергей М.

   Жизненный путь. Основные научные труды и воспоминания коллег / Сергей М. Жучков . - Днепропетровск : ООО Роял Принт, 2010 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-2360-03-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9463

- 3 -

ЦБ 42833 

Йорданов, Горан Н.

   Научно-техническите постижения на база ЕИТ във Варна , България и напредналите индустриални страни (1960-1990 г.) / Горан Н. Йорданов . - Варна : Издателство "Славена ", 2010 . - 294 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-855-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9460

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 4 -

ЦБ 42794 

Финансови иновации. Изследвания и практики  /  Под ред. Людмила Димова . - София : Нов български унив. . - 328 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-535-502-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8820

- 5 -

ЦБ 42829 

Павловска, Елена

   Електронна книготърговия / Елена Павловска . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2006 . - 252 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-2610-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9381

- 6 -

ЦБ 42795 

Каменов, Камен

   Бизнес-контролинг / Камен Каменов, Анатолий Асенов . - София : Нов български унив., 2008 . - 104 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-535-493-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8821

- 7 -

ЦБ 42815 

Тодорова, Елка Н.

   Поглед към социология на модерното общество / Елка Н. Тодорова . - София : УИ"Стопанство", 2010 . - 182 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-644-164-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9389

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 8 -

ЦБ 42343 

Герасимчук, Виктор С.

   Курс классической математики в примерах и задачах : Ч.1- : Уч.пособие для стдентов вузов / Виктор С. Герасимчук, Галина С. Васильченко, Виктор И. Кравцов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ . - 23 см . -  (Математика. Прикладная математика)

   

   ISBN 5-9221-1079-2 

   Ч.3. . - 2009 . - 476 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9512

- 9 -

ЦБ 42849 

Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования: В 2 т.  /  Отв. ред. Мария З. Кашева-Драганова . - Москва : Наука . - 25 см

   

   ISBN 5-02-033717-X 

   Т.2.. Математическое моделирование . - 2005 . - 405 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9519

- 10 -

ЦБ 42849 

Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования: В 2 т.  /  Отв. ред. Николай С. Бахвалов . - Москва : Наука, 2005- . - 25 см

   

   ISBN 5-02-033716-1 

   Т.1.. Вычислительная математика . - 343 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9515

- 11 -

ЦБ 42343 

Герасимчук, Виктор С.

   Курс классической математики в примерах и задачах : Ч.1- : Уч.пособие для стдентов вузов / Виктор С. Герасимчук, Галина С. Васильченко, Виктор И. Кравцов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008- . - 23 см . -  (Математика. Прикладная математика)

   

   ISBN 5-9221-0889-8 

   Ч.1. . - 2008 . - 672 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9497

- 12 -

ЦБ II. 2762 

Личев, Лъчезар

   Фотограмметрични системи за анализ, моделиране и визуализация процеса на мерене / Лъчезар Личев . - София : ЕТ " Георги Лесков - ГЕШДИЗАЙН", 2010 . - 117 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92590-2-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9451

- 13 -

ЦБ 42819 

Митков, Атанас

   Теория на експеримента / Атанас Л. Митков . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2010 . - 228 с.: с ил. ; 20 см . -  (Поредица "Библиотека за докторанта")

   

   ISBN 978-954-712-474-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9391

- 14 -

С 51 / М.31 

Маринов, Румен Ц.

   Справочник по висша математика : За студ. от ТУ-Варна / Румен Ц. Маринов, Гергана Т. Цветкова . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 115 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0514-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9343

53. Физика

- 15 -

ЦБ 42826 

Голубева, Нина С.

   Основы радиоэлектроники сверхвысоких частот : Для студентов радиотехнических специальностей ВУЗ-ов / Нина С. Голубева, Владимир Н. Митрохин ; Под общ. ред. И.Б. Федоров . - Москва : МГТУ, 2006 . - 486 с.: с ил. ; 23 см . -  (Электроника в техническом университете. Прикладная электроника)

   

   ISBN 5-7038-2740-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9349

- 16 -

ЦБ 42823 

Якимович, Константин А.

   Изотопные модификации гидрида лития и их растворы с литием. Теплофизические и физико-химические свойства / Константин А. Якимович, Александр Г. Мозговой . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 . - 279 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0663-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9371

- 17 -

ЦБ 42825 

Покровский, Вячеслав В.

   Электромагнетизм. Методы решения задач : Учебное лособие / Вячеслав В. Покровский . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 . - 120 с.: с ил. ; 21 см . -  (Общая физика)

   

   ISBN 5-94774-326-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9352

- 18 -

ЦБ 42858 

Головкин, Михаил А.

   Вопросы вихревой гидромеханики / Михаил А. Головкин, Владимир А. Головкин, Владимир М. Клявкин . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009 . - 264 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-1154-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9606

- 19 -

ЦБ 42859 

Мак-Ивили, Артур Дж.

   Анализ аварийных разрушений / Артур Дж. Мак-Ивили . - Москва : Техносфера, 2010 . - 415 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-94836-237-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9607

- 20 -

ЦБ II. 2761 

Люцканов, Валентин

   Учебник по физика за подготвителен курс : За чужд.студ. на ТУ-Варна / Валентин Люцканов, Красимира И. Кърджилова, Султанка Прокопиева . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 207 с.; с ил. ; 29 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0517-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9363

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 21 -

ЦБ 42823 

Якимович, Константин А.

   Изотопные модификации гидрида лития и их растворы с литием. Теплофизические и физико-химические свойства / Константин А. Якимович, Александр Г. Мозговой . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 . - 279 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0663-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9371

57. Биологични науки. Екология

- 22 -

ЦБ 42846 

Николайкина, Наталья Е.

   Промышленная экология : Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта / Наталья Е. Николайкина, Николай И. Николайкин, Анна М. Матягина . - Москва : Академкнига, 2006 . - 239 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-94628-225-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9468

- 23 -

ЦБ II. 2765 

New Uncertainty Concepts in Hidrology and Water Resources  /  Ed. Zbignew W. Kundzewicz . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2006 . - 322 p.: with ill ; 29 cm

   

   ISBN 978-0-521-03673-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9540

- 24 -

ЦБ 42843 

Голицын, Артур Н.

   Инженерная геоэкология : Учебник для студентов учреждений среднего професионального образования / Артур Н. Голицын . - Москва : ОНИКС, 2007 . - 368 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-488-00929-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9486

- 25 -

ЦБ 42847 

Пирожник, Иван И.

   География мирового океана : Пособие для студентов вузов / Иван И. Пирожник, Георгий Я. Рылюк, Ядвига К. Еловичева . - 2-е изд. . - Минск : ТетраСистемс, 2007 . - 320 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-985-470-600-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9491

- 26 -

ЦБ 42848 

Леин, Алла Ю.

   Биогеохимический цикл метана в океане / Алла Ю. Леин, Михаил В. Иванов . - Москва : Наука, 2009 . - 576 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-02-036074-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9466

- 27 -

Цб 42832ЦБ 42832

Порва, Анатолий И.

   В преддверието на глобалната катастрофа. Все още имаме шанс / Анатолий И. Порва . - Варна : "Колор Принт" Варна, 2009 . - 136 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-760-182-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9439

- 28 -

ЦБ 42845 

Трифонов, Константин И.

   Физико-химические процессы в техносфере : Учебник для студентов вузов / Константин И. Трифонов, Владимир А. Девисилов . - Москва : Форум-Инфра-М, 2010 . - 240 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-91134-081-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9469

62 Техника. Технически науки

- 29 -

ЦБ 42805 

Целков, Веселин Ценов

   Модели на защитени взаимодействия в компютърни системи и мрежи / Веселин Ценов Целков . - София : "За буквите - О писменехь", 2008 . - 321 с.: с ил. ; 23 см . -  (Поредица "Защита на информацията")

   

   ISBN 978-954-8887-45-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9341

- 30 -

ЦБ 42830 

Василев, Васил Н.

   Управление на водната транспортно-преносна система при кризи и конфликти / Васил Н. Василев . - Варна : "Колор Принт" Варна, 2009 . - 590 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-760-200-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9443

- 31 -

ЦБ 42831 

Димитров, Недко

   Сигурност на морската критична инфраструктура / Недко Димитров . - Варна : Издателски център на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2010 . - 304 с.: с ил. ; 21 см . -  (Министерство на отбраната. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров")

   

   ISBN 978-954-8991-65-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9446

620. 1 Материалознание

- 32 -

ЦБ 42855 

Зоткин , Виктор Е.

   Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении : Уч. пособие / Виктор Е. Зоткин . - 4-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Форум-Инфра-М, 2008 . - 320 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-16-003242-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9584

- 33 -

С 621.9/ В.44 

Велчев, Стефан

   Българо-английски речник-справочник по рязане на метериалите / Стефан Велчев . - Русе : ЕТ"НИКИ-Ивайло Начев"-Русе, 2009 . - 143 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92342-3-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9403

- 34 -

ЦБ 42857 

Витясь, Петр А.

   Основы нанотехнологий и наноматериалов : Уч. пособие для студентов вузов / Петр А. Витясь, Николай А. Свидунович . - Минск : Высшая школа, 2010 . - 302 с.: с ил. ; 22 см + CD

   

   ISBN 5-06-1783-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9583

- 35 -

ЦБ 42854 

Материаловведение. Технология конструкционных материалов

   Материалловведение. Технология конструкционных материалов : Учебное пособие /  Под ред. В.С. Чередниченко . - 6 стер.изд. . - Москва : Омега-Л, 2010 . - 752 с.: с ил. и табл. ; 22 см

   

   ISBN 5-370-01856-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9582

621 Maшиностроене. Транспорт

- 36 -

ЦБ 42822 

Горохов, Вадим А.

   Способы отделочно-упрочняющей обработки материалов : Учебное пособие / Вадим А. Горохов, Николай В. Спиридонов . - Минск : УП "Технопринт" . - 96 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 985-464-340-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9404

- 37 -

ЦБ II. 2767 

Мауно, Эско

   Скутеры 1993-2002. Конструкция и работа. Обслуживание и ремонт. Поиск неисправностей / Эско Мауно . - Санкт-Петербург : Алфамер Паблишинг, 2002 . - с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-5-93392-041-x 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9623

- 38 -

С 629.113/ Д.80 

Дормидонтов, Евгений А.

   Немецко-русский словарь по автомобильной технике и автосервису : Около 31 000 терминов / Евгений А. Дормидонтов, Яков Э. Малаховский . - Москва : РУССО, 2003 . - 832 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-88721-006-0 

 корица 

Сист. No: 9585

- 39 -

ЦБ II. 2763 

[Тойота] Toyota Corola. Леворульные модели 1997-2001 гг. выпуска с бензиновыми 2Е(1,3л.), 4Е-FE(1,3л.), 4A-FE(1,6л.), 3ZZ-FE(1,6л.), 4ZZ-FE(1,4л.) двигателями  . - Москва : Легион-Автодата, 2004 . - 480 с.; с ил. ; 29 см

   

   ISBN 5-88850-204-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9603

- 40 -

ЦБ 42820 

Кугультинов, Сергей Д.

   Технология обработки конструкционных материалов : Учебник для вузов / Сергей Д. Кугультинов, Александр К. Ковальчук, Иван И. Портнов . - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006 . - 672 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7038-2795-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9407

- 41 -

ЦБ 42797 

Николов, Георги К.

   Разпределение и използване на природен газ / Георги К. Николов . - София : Юкономикс ООД, 2007 . - 512 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92023-1-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8947

- 42 -

ЦБ 42803 

Колев мотори. Ефективност чрез промяна  / Никола Колев . - Варна : Без изд., 2010 . - 196 с.: с ил. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9339

- 43 -

ЦБ 42863 

Малкин, Владимир С.

   Надеждность технических систем и техногенный риск : Уч. пособие для студентов вузов / Владимир С. Малкин . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 . - 432 с.: с ил. ; 23 см . -  (Вьсшее образование)

   

   ISBN 5-222-16463-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9610

621. 3 Електротехника

- 44 -

ЦБ 42824 

Касаткин, Александр С.

   Электротехника : Учебник для ВУЗ-ов / Александр С. Касаткин, Михаил В. Немцов . - Москва : Издательский центр "Академия", 2007 . - 544 с.: с ил. ; 21 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-7695-3732-5 

   ISBN 978-5-7695-3732-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9353

- 45 -

ЦБ 42870 

Данилов, Илья А.

   Общая электротехника : Учебное пособие / Илья А. Данилов . - Москва : Высшее образование, 2009 . - 673 с.: с ил ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9692-0249-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9622

- 46 -

ЦБ 42869 

Куско, Александр

   Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии / Александр Куско, Марк Томпсон . - Москва : Додэка - ХХI, 2010 . - 336 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-94120-226-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9621

- 47 -

ЦБ 42811 

Иванов, Атанас

   Електротехнологии. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ.от ТУ-Варна / Атанас Иванов, Бохос Апрахамян . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 118 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0507-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9358

- 48 -

ЦБ 42812 

Кулев, Алексей И.

   Методично ръководство за проектиране на електрическата част : Ръководство за курсова работа / Алексей И. Кулев, Борислав Х. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 123 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0512-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9357

621. 31 Електроенергетика

- 49 -

ЦБ 42814 

Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 60. Методы и средства исследования и обеспечения надежности систем энергетики  . - Санкт-Петербург : "Северная звезда" . - 20 см

   

   ISBN 978-5-905042-03-4 

   Вып.60.. Меитоды и средства исследования и обеспечения надежности систем энергетики . - 2010 . - 636 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9384

621. 38 Електроника

- 50 -

ЦБ 42842 

Maier, Martin

   Optical Switching Networks / Martin Maier . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2008 . - 324 p.: with ill ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-521-86800-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9447

- 51 -

ЦБ 42861 

Wood, Stephen

   Essentials of UWB / Stephen Wood, Roberto Aielo . - Cambridge : Cambridge Univertsity Press, 2008 . - 204 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-521-87783-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9611

- 52 -

ЦБ 42810 

Ковачев, Димитър М.

   Компютърно проектиране в електрониката. Ръководство за лабораторни упражнения : За студентите от ТУ-Варна / Димитър М. Ковачев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 123 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0519-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9354

- 53 -

ЦБ 42809 

Колев, Йордан

   Цифрова обработка на сигнали : Учебник за студ. от спец."Електроника" на ТУ-Варна / Йордан Колев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 193 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0518-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9355

621. 39 Съобщителна техника

- 54 -

ЦБ 42834ЦБ 42834(1)

Драганов, Венцислав Д.

   Измервания в комуникациите. Ръководство за лабораторни упражнения. Първа част / Венцислав Д. Драганов, Георги И. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 20 см

   

   Ч.1. . - 2009 . - 116 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9448

629.128 Корабостроене

- 55 -

ЦБ 42821 

Конструкции сухих доков и их взаимодействие с грунтом  / В. Т. Бугаев, Дубровский М. П., П. И. Яковлев, А. В. Штефан . - Москва : ООО"Недра-Бизнесцентр", 2001

   

   ISBN 5-8365-0065-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9406

- 56 -

ЦБ 42872 

Koychev, M.

   Marine Pollution Prevention / M. Koychev, T. Tsvetanova . - Varna : TU-Varna, 2011 . - 157 p.: with ill ; 19 cm

   

   ISBN 954-20-0520-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9632

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 57 -

С 63/ С.31 

Сельское хозяйство . Большой энциклопедический словарь  /  Гл. ред. В. К. Месяц . - Москва : Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 1998 . - 656 с.: с ил. ; 27 см . -  (Большой энциклопедический словарь)

   

   ISBN 5-85270-263-3 

 корица 

Сист. No: 9408

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 58 -

ЦБ 42853 

Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов: В 2 т.  . - Москва : Техносфера . - 23 см

   

   ISBN 5-94836-266-3 

   Т.2. . - 2011 . - 512 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9571

- 59 -

ЦБ 42852 

Наноструктурные покрытия  : Сборник /  Под ред. А. Кавалейро . - Москва : Техносфера, 2011 . - 752 с.: с ил. ; 24 см . -  (Мир материалов и технологий)

   

   ISBN 5-94836-182-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9567

- 60 -

ЦБ 42853 

Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов: В 2 т.  . - Москва : Техносфера, 2011 . - 23 см . -  (Мир материалов и технологий)

   

   ISBN 5-94836-266-3 

   Т.1. . - 464 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9569

- 61 -

ЦБ 42856 

Чернышев, Сергей Л.

   Моделирование и классификация наноструктур / Сергей Л. Чернышев . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 216 с.; с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-397-01466-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9574

681. 3 Изчислителна техника

- 62 -

ЦБ 42837 

Франка, П.

   C++. Учебный курс / П. Франка . - Москва : Питер, 2005 . - 522 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-314-00136-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9462

- 63 -

ЦБ 42840 

Ларман, Крэг

   Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-орентированный анализ, проектирование и интеративную разработку / Крэг Ларман . - 3-е изд. . - Москва : Вильямс, 2001 . - 736 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-8459-1185-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9444

- 64 -

ЦБ 42839 

Трофимов, Сергей А.

   CASE-технологии : Практическая работа в Rational Rose / Сергей А. Трофимов . - 2-е изд. . - Москва : БИНОМ, 2002 . - 288 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9518-0001-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9445

- 65 -

ЦБ 42866 

Дьяконов, Владимир П.

   [Маткад] Mathcad 8-12 для студентов / Владимир П. Дьяконов . - Москва, 2005

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9601

- 66 -

ЦБ 42836 

Майо, Джо

   C#Builder. Быстрый старт / Джо Майо . - Москва : "Бином-Пресс", 2005 . - 384 с.: с ил. ; 23 см + disk

   

   ISBN 5-9518-0113-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9461

- 67 -

ЦБ 42867 

Федотов, Николай Г.

   Теория признаков распознавания образов на основе стохастической геометрии и функционального анализа / Николай Г. Федотов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009 . - 304 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-0996-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9600

- 68 -

ЦБ 42841 

Dougherty, Geoff

   Digital Image Processing for Medical Applications / Geoff Dougherty . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2009 . - 447 p.: with ill ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-86085-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9459

- 69 -

ЦБ 42862 

Галушкин, Александр И.

   Нейронные сети : Основы теории / Александр И. Галушкин . - Москва : Горячая линия-Телеком, 2010 . - 496 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9912-0082-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9609

- 70 -

ЦБ 42868 

Раннев, Георгий Г.

   Измерительные информационные системы : Учебник / Георгий Г. Раннев . - Москва : Академия, 2010 . - 336 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-7695-5979-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9620

- 71 -

ЦБ 42793 

Склар, Джоел

   Принципи на уебдизайна / Джоел Склар . - 4 изд. . - Б.м. : Дуо Дизайн, 2010 . - 512 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-8396-34-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8786

- 72 -

ЦБ 42818 

Цонев, Русин

   Методи за теоретично изследване / Русин Цонев, Пламен Даскалов, Цветелина Драганова . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2010 . - 160 с.: с ил. ; 20 см . -  (Поредица "Библиотека за докторанта")

   

   ISBN 978-954-712-486-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9402

- 73 -

ЦБ 42838 

Алгоритмы. Построение и анализ.  . - 2-е изд. . - Москва : Вильямс, 2011 . - 1296 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-8459-0857-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9438

- 74 -

ЦБ 42791 

МакИнтайър, Питър

   [ Пи ейч пи] PHP . Добрите страни / Питър МакИнтайър . - София : ЗеСТ Прес, 2011 . - 174 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-9341- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8788

- 75 -

ЦБ 42792 

Парсънс, Дейвид

   Динамични уебприложения с XML и Java / Дейвид Парсънс . - Б.м. : Дуо Дизайн, [2010] . - 720 с.; с ил. ; 23 см + CD

   

   ISBN 954-8396-36-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8793

- 76 -

ЦБ 42790 

Стобърт, Саймън

   Динамични уебприложения с PHP и MySQL / Саймън Стобърт, Дейвид Парсънс . - Б.м. : Дуо Дизайн, [2011] . - 704 с: с ил. ; 23 см + CD

   

   ISBN 954-8396-35-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8791

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 77 -

ЦБ 42813 

Апрахамян, Бохос

   Ръководство за лабораторни упражнения по електромеханични устройства в автоматизацията и електромеханични устройства и системи : За студ. от ТУ-Варна / Бохос Апрахамян, Майк Щреблау, Тодор Пенев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 79 с.; с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0515-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9342

8 Езикознание. Филология

- 78 -

ЦБ 42806 

Буюклиев, Николай

   Междусмислови войни І (хаплива енциклопедия) / Николай Буюклиев . - София : Без изд. ; Печатница "Скала", 2006 (Печатница "Скала") . - 142 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 9344

- 79 -

42817ЦБ 42817

Енчев, Кирил

   Звездни мигове в живота ми / Кирил Енчев . - Второ преработено . - Русе : Печатна база при РУ"А. Кънчев", 2008 . - 380 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9906-93-6 

 корица 

Сист. No: 9390

- 80 -

ЦБ 42799 

Бакалов, Янчо

   Боб и морска сол. Очерци, писани на коляно / Янчо Бакалов . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 99 с.: с ил. ; ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-449-458-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9292

- 81 -

ЦБ 42800 

Бакалов, Янчо

   Варненска мента : Разкази и фейлетони / Янчо Бакалов . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 222 с. ; ; 20 см

   

   ISBN ISBN 978-654-449-429-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9295

- 82 -

ЦБ 42801 

Бакалов, Янчо

   Дружина прашни дивии. Лица отблизо. Страшки и смешки / Янчо Бакалов . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 143 с. ; ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-449-400-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9298

- 83 -

ЦБ 42802 

Бакалов, Янчо

   Солени пръски. Избрано / Янчо Бакалов . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 263 с.: с ил. ; 20 см.

   

   ISBN ISBN 954-449-517-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9303

9 География. Биографии. История

- 84 -

ЦБ 42827 

Gat, Azar

   War in Human Civilization / Azar Gat . - Oxford : Oxfort University Press, 2006 . - 822 p.: with ill ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-19-923663-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9351

Краезнание - отраслова литература

- 85 -

ЦБ 41438 

10 книги за Варна: [ Кн. 1- ]  . - Варна : Издателство МС . - 23 см

   

   ISBN 954-91459-3-9 

   Кн.9. . - 2011 . - 602 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9348


 Индекс по АВТОРИ

Апрахамян, Бохос 47 77 
Асенов, Анатолий 6 
Бакалов, Янчо 80 81 82 83 
Бахвалов, Николай С. 10 
Бугаев, В. Т. 55 
Буюклиев, Николай 78 
Василев, Васил Н. 30 
Васильченко, Галина С. 8 11 
Велчев, Стефан 33 
Витясь, Петр А. 34 
Воропай, Н. И. 49 
Галушкин, Александр И. 69 
Герасимчук, Виктор С. 8 11 
Голицын, Артур Н. 24 
Головкин, Владимир А. 18 
Головкин, Михаил А. 18 
Голубева, Нина С. 15 
Горохов, Вадим А. 36 
Данилов, Илья А. 45 
Даскалов, Пламен 72 
Девисилов, Владимир А. 28 
Димитров, Борислав Х. 48 
Димитров, Георги И. 54 
Димитров, Недко 31 
Димова, Людмила 4 
Дормидонтов, Евгений А. 38 
Драганов, Венцислав Д. 54 
Драганова, Цветелина 72 
Дубровский М. П. 55 
Дьяконов, Владимир П. 65 
Еловичева, Ядвига К. 25 
Енчев, Кирил 79 
Жучков, Сергей М. 2 
Зоткин , Виктор Е. 32 
Иванов, Атанас 47 
Иванов, Михаил В. 26 
Йорданов, Горан Н. 3 
Кавалейро, А. 59 
Каменов, Камен 6 
Касаткин, Александр С. 44 
Кашева-Драганова, Мария З. 9 
Клявкин, Владимир М. 18 
Ковальчук, Александр К. 40 
Ковачев, Димитър М. 52 
Колев, Йордан 53 
Колев, Никола 42 
Кормен, Томас Х. 73 
Кравцов, Виктор И. 8 11 
Кугультинов, Сергей Д. 40 
Кулев, Алексей И. 48 
Куско, Александр 46 
Кърджилова, Красимира И. 20 
Ларман, Крэг 63 
Леин, Алла Ю. 26 
Личев, Лъчезар 12 
Люцканов, Валентин 20 
Майо, Джо 66 
Мак-Ивили, Артур Дж. 19 
МакИнтайър, Питър 74 
Малаховский, Яков Э. 38 
Малкин, Владимир С. 43 
Маринов, Румен Ц. 14 
Матягина, Анна М. 22 
Мауно, Эско 37 
Месяц, В. К. 57 
Митков, Атанас Л. 13 
Митрохин, Владимир Н. 15 
Мозговой, Александр Г. 16 21 
Немцов, Михаил В. 44 
Николайкин, Николай И. 22 
Николайкина, Наталья Е. 22 
Николов, Георги К. 41 
Отв. ред. 49 
Отг. ред. 85 
Павловска, Елена 1 5 
Парсънс, Дейвид 75 76 
Пенев, Тодор 77 
Пер. с англ. 19 46 63 73 
Пирожник, Иван И. 25 
Покровский, Вячеслав В. 17 
Порва, Анатолий И. 27 
Портнов, Иван И. 40 
Прокопиева, Султанка 20 
Раннев, Георгий Г. 70 
Рылюк, Георгий Я. 25 
Свидунович, Николай А. 34 
Склар, Джоел 71 
Спиридонов, Николай В. 36 
Стобърт, Саймън 76 
Суминов, И. 58 60 
Таджибаев, А. И. 49 
Тодоров, Петър 85 
Тодорова, Елка Н. 7 
Томпсон, Марк 46 
Трифонов, Константин И. 28 
Трофимов, Сергей А. 64 
Федоров, И.Б. 15 
Федотов, Николай Г. 67 
Франка, П. 62 
Цветкова, Гергана Т. 14 
Целков, Веселин Ценов 29 
Цонев, Русин 72 
Чередниченко, В.С. 35 
Чернышев, Сергей Л. 61 
Штефан, А. В. 55 
Щреблау, Майк 77 
Якимович, Константин А. 16 21 
Яковлев, П. И. 55 
Aielo, Roberto 51 
Dougherty, Geoff 68 
Gat, Azar 84 
Koychev, M. 56 
Kundzewicz, Zbignew W. 23 
Maier, Martin 50 
Tsvetanova, T. 56 
Wood, Stephen 51 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алгоритмы. Построение и анализ. 73 
Анализ аварийных разрушений 19 
Бизнес-контролинг 6 
Биогеохимический цикл метана в океане 26 
Боб и морска сол. Очерци, писани на коляно 80 
Българо-английски речник-справочник по рязане на метериалите 33 
В преддверието на глобалната катастрофа. Все още имаме шанс 27 
Варненска мента 81 
Вопросы вихревой гидромеханики 18 
География мирового океана 25 
Динамични уебприложения с PHP и MySQL 76 
Динамични уебприложения с XML и Java 75 
Дружина прашни дивии. Лица отблизо. Страшки и смешки 82 
Електронна книготърговия 5 
Електротехнологии. Ръководство за лабораторни упражнения 47 
Жизненный путь. Основные научные труды и воспоминания коллег 2 
Звездни мигове в живота ми 79 
Измервания в комуникациите. Ръководство за лабораторни упражнения. Първа част 54 
Измерительные информационные системы 70 
Изотопные модификации гидрида лития и их растворы с литием. Теплофизические и физико-химические свойства 16 21 
Инженерная геоэкология 24 
Колев мотори. Ефективност чрез промяна 42 
Компютърно проектиране в електрониката. Ръководство за лабораторни упражнения 52 
Конструкции сухих доков и их взаимодействие с грунтом 55 
Курс классической математики в примерах и задачах : Ч.1- 8 11 
Материалловведение. Технология конструкционных материалов 35 
Междусмислови войни І (хаплива енциклопедия) 78 
Методи за теоретично изследване 72 
Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 60. Методы и средства исследования и обеспечения надежности систем энергетики 49 
Методично ръководство за проектиране на електрическата част 48 
Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении 32 
Модели на защитени взаимодействия в компютърни системи и мрежи 29 
Моделирование и классификация наноструктур 61 
Надеждность технических систем и техногенный риск 43 
Наноструктурные покрытия 59 
Научно-техническите постижения на база ЕИТ във Варна , България и напредналите индустриални страни (1960-1990 г.) 3 
Нейронные сети 69 
Немецко-русский словарь по автомобильной технике и автосервису 38 
Общая электротехника 45 
Основы нанотехнологий и наноматериалов 34 
Основы радиоэлектроники сверхвысоких частот 15 
Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов: В 2 т. 58 60 
Поглед към социология на модерното общество 7 
Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-орентированный анализ, проектирование и интеративную разработку 63 
Принципи на уебдизайна 71 
Приоритетни научни направления. Прогнозиране, откриване и оценка 1 
Промышленная экология 22 
Разпределение и използване на природен газ 41 
Ръководство за лабораторни упражнения по електромеханични устройства в автоматизацията и електромеханични устройства и системи 77 
Сельское хозяйство . Большой энциклопедический словарь 57 
Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии 46 
Сигурност на морската критична инфраструктура 31 
Скутеры 1993-2002. Конструкция и работа. Обслуживание и ремонт. Поиск неисправностей 37 
Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования: В 2 т. 9 10 
Солени пръски. Избрано 83 
Способы отделочно-упрочняющей обработки материалов 36 
Справочник по висша математика 14 
Теория на експеримента 13 
Теория признаков распознавания образов на основе стохастической геометрии и функционального анализа 67 
Технология обработки конструкционных материалов 40 
Управление на водната транспортно-преносна система при кризи и конфликти 30 
Учебник по физика за подготвителен курс 20 
Физико-химические процессы в техносфере 28 
Финансови иновации. Изследвания и практики 4 
Фотограмметрични системи за анализ, моделиране и визуализация процеса на мерене 12 
Цифрова обработка на сигнали 53 
10 книги за Варна: [ Кн. 1- ] 85 
[ Пи ейч пи] PHP . Добрите страни 74 
[Маткад] Mathcad 8-12 для студентов 65 
[Тойота] Toyota Corola. Леворульные модели 1997-2001 гг. выпуска с бензиновыми 2Е(1,3л.), 4Е-FE(1,3л.), 4A-FE(1,6л.), 3ZZ-FE(1,6л.), 4ZZ-FE(1,4л.) двигателями 39 
C#Builder. Быстрый старт 66 
C++. Учебный курс 62 
CASE-технологии 64 
Digital Image Processing for Medical Applications 68 
Essentials of UWB 51 
Marine Pollution Prevention 56 
New Uncertainty Concepts in Hidrology and Water Resources 23 
Optical Switching Networks 50 
War in Human Civilization 84 
Электромагнетизм. Методы решения задач 17 
Электротехника 44 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 77 
Автоматизация на производството 3 
Автомобили. Автомобилостроене 38 39 
Биофизика 27 
Биохимия 27 
Висша математика 14 
Военно-морски флот 31 
ДВГ 42 
Дизайн 71 
Екология 22 24 27 28 
Електромагнетизъм 17 
Електроника 50 51 52 53 77 
Електротехника 44 45 46 47 48 
Енергетика 49 
Икономика 4 5 
Информатика 70 
История 84 
История на науката 2 3 
Компютърни системи и мрежи 29 
Комуникационна техника 54 
Корабостроене 37 55 
Краезнание 85 
Математика 8 9 10 11 
Математическа статистика 13 
Математическо моделиране 72 
Материалознание 32 34 35 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 62 64 65 66 67 69 
Машиностроене 43 
Машиностроителни инструменти 36 
Медицинска техника 12 68 
Механика на деформируемите тела 19 
Минно дело 12 
Морско корабоплаване 30 31 56 
Нанотехнологии 58 59 60 61 
Научна информация 1 
Обработка чрез рязане 40 
Океанология 25 26 
Организация на промишленото производство и търговия 6 
Програмиране 71 
Програмиране за електронно изчислителни машини 73 74 75 
Програмиране на програмни езици 63 76 
Речници 33 
Селско стопанство 57 
Социална активност на личността 7 
Съдове за транспортиране и съхраняване на течности и газове. Контейнери, резервоари. Тръбопроводи 41 
Физика 15 20 
Физикохимия 16 21 
Хидромеханика 18 
Хидросфера. Хидрология 23 
Художествена литература 78 79 80 81 82 83 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абразивна обработка 40 
абразивная обработка 40 
автобиография 79 
автоматизация 3 77 
автомобили 38 39 
алгоритми 73 
алгоритмы 73 
антропогенна заплаха 30 
апробация 13 
арматурни профили 2 
атмосферен азот 27 
бази данни 1 
безопасност на корабоплаването 30 31 
Варна 85 
взаимодействие с грунтом 55 
вибрации при рязане 33 
високи напрежения 48 
висша математика 14 
ВМС 31 
война 84 
газово оборудване 41 
геоекология 24 
гидрид лития 16 21 
глобални мрежи 3 
графичен интерфейс 72 
ДВГ 42 
дейтерид лития 16 21 
дестабилизиращи фактори 31 
еднословни термини 1 
екология 22 24 28 
електромагнетизъм 17 
електромеханични устройства 77 
електронен бизнес 5 
електроника 51 52 77 
електронна книготърговия 5 
електронни плащания 5 
електроннолъчев осцилоскоп 54 
електростатика 17 
електротехника 44 45 46 48 
електротехнологии 47 
енергетична надеждност 49 
енергоснабдяване 49 
жизненный путь 2 
защитени взаимодействия 29 
зъбонарязване 33 
измервания в комуникациите 54 
изпитване на материалите 32 
изчислителна математика 10 
икономика 4 6 
инженерни методи 24 
иновации 13 
инструментални материали 40 
инструментальные материалы 40 
Интранет и Екстранет 5 
информационни системи 70 
калиброване на снимка 12 
командване и управление 31 
компютърна електроника 52 
компютърни мрежи 29 
компютърни системи 29 
компютърно проектиране 52 
конструкции доков 55 
конструкционни материали 40 
конструкционные материалы 40 
конструкция на докове 55 
контролни карти 72 
краезнние 85 
криза и конфликт 30 
критична инфраструктура 31 
лексикален анализ 1 
литиев тритид 16 21 
литиев хидрид 16 21 
литиеви разтвори 16 21 
локални мрежи 3 
магнитопроводов 44 
математика 8 9 10 11 
математическа статистика 13 
математическо моделиране 9 13 
материалознание 32 34 35 
машиностроене 43 
методология 32 
механика 19 
модели 29 
моделиране на системи 72 
морска инфраструктура 31 
морско корабоплаване 56 
надеждност 43 
надежности энергетики 49 
назначение сухих доков 55 
нанотехнологии 34 58 59 60 61 
научни направления 1 
невронни мрежи 69 
неелектрически величини 44 
немски език 38 
неологизми 78 
обеспечения энергетики 49 
обработка на данни 67 
обработка на материалите 36 
оброботки материалов 36 
озонов слой 27 
океанология 25 26 
организация на производството 6 
очерци 80 
параметрична идентификация 72 
парников ефект 27 
поведенска генетика 7 
постоянно напрежение 54 
прикладная электроника 15 
програмиране 64 74 75 
програмни езици 74 75 76 
програмни продукти 63 64 65 
променливо напрежение 54 
протегляне 33 
работни ъгли 33 
радиоэлектроника 15 
разкази 81 
разпознаване на образи 67 
разрушения 19 
резбовани повърхности 40 
речник 38 
риск по море 30 
руски език 38 
рязане на материалите 33 
сверхвысоких частот 15 
селско стопанство 57 
селское хозяйство 57 
сети 46 
сигурност на ВТПС 30 
скутери 37 
случайни процеси 72 
слънчева активност 27 
социален контрол 7 
социализация 7 
социални проблеми 7 
социално наблюдение 7 
социално поведение 7 
социология 7 
способы отделочно-упрочняющей 36 
стохастическа геометрия 67 
струговане 33 
стружкочупене 33 
сухи докове 55 
тахогеньй риск 43 
температура на рязане 33 
температурен режим 2 
теоретично изследване 72 
терминални комплекси 3 
технология на металите 35 
технология на обработката 40 
технология обработки 40 
техносфера 28 
тритид лития 16 21 
уеб-дизайн 71 
ултразвукови снимки 12 
фейлетони 81 
физика 20 
физикохимия 28 
философия 78 
фотограмметрична система 12 
фотограмметрия 12 
хайку 78 
хидромеханика 18 
художествена литература 80 81 82 83 
цивилизация 84 
цилиндрични повърхности 40 
цифрова обработка на сигналите 53 
четирицилиндров дизелов двигател 42 
човечество 84 
C#Builder 66 
C++ 62 
civilization 84 
computer networks 50 
ecology 56 
human 84 
hydroligy 23 
Image processing 68 
mathcad 65 
medical applications 68 
medical imaging 68 
optical communications 50 
SAR операции 30 
Toyota 39 
UWB 51 
war 84 
water resources 23 
water transport 56 
электромагнетизм 17 
электроснабжение 46 
электростатика 17 
электротехника 44