-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

ЦБ 43005 

Електронните инфраструктури - магистрали на европейското развитие на България  : Дискусия под егидата на президента на Република България Георги Първанов и на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова . - София : Академия за лидерство, 2012 . - 160 стр.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92860-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9828

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 2 -

ЦБ 43008 

Буюклиев, Николай

   Философия : Записки лекции / Николай Буюклиев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0540-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9843

- 3 -

ЦБ 42998 

Попова, Лора

   Хипермодернизъм и неоконцептуализъм / Лора Попова . - София : СИЕЛА, 2012 . - 255 стр.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1081-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9821

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 4 -

ЦБ 42989 

Стефанов, Нако

   Управление на човешкия фактор в организацията : [Практическо ръководство] / Нако Стефанов, Дончо Керемедчиев . - София : "Персонал-GRH-М. Попова", 2004 . - 248 стр.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-91566-1-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9807

- 5 -

ЦБ 43015 

Маруняк, Є. О.

   Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України / Є. О. Маруняк ; Науч. ред. Л. Г. Руденко . - Киів : Реферат, 2007 . - 208 стр.:с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-8058-30-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9850

- 6 -

ЦБ 43072 

Управление финансами: бизнес-курс МВА  : Учебник /  Под ред. Джон Л. Ливингстон . - 3-е стер. изд. . - Москва : Омега-Л, 2008 . - 837 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-370-00999-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9830

- 7 -

ЦБ 42982-К 
 Национален военен университет "В.Левски". Научна сесия. Шумен. 2007 

   Сборник научни трудове.....2007: Ч.1- . - Шумен : НВУ"В.Левски", 2008- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9681-21-5 

   Ч.3.. Обществени науки. Филологии. Организация, управление и методика на обучението във висшите училища . - 2008 . - 301 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9803

- 8 -

ЦБ 43073 

Беляев, В.И.

   Маркетинг: основы теории и практики : Учебник / В.И. Беляев . - 4-е перераб. и доп. изд. . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 680 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-5-406-00156-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9831

- 9 -

ЦБ 43000 

Зафирова, Цвета

   Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда / Цвета Зафирова, Десислава Серафимова, Бончо Митев . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2010 . - 256 стр.: с ил. ; 22 см . -  (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" ; 18)

   

   ISBN 978-954-21-0496-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9823

- 10 -

ЦБ II. 2782 

Collins, Bill

   Financial Accouting and Reporting / Bill Collins, John McKeith . - London : McGraw-Hill, 2010 . - 681 p.: with ill ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-07-711452 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9853

- 11 -

ЦБ 43071 

Дамодаран, Асват

   Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран . - 7-е изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2011 . - 1324 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1677-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9832

- 12 -

ЦБ 42999 

Abrashev, Boris

   The Language of Shipping Business : Textbook - the students into the specifics of international transportation of goods / Boris Abrashev . - Varna : Science and Economics Publishing House University of Economics - Varna, 2011 . - 564 p.: with ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-21-052-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9822

- 13 -

ЦБ 43010 

Учебно пособие по микро- и макроикономика (за инженерни специалности)  : За студ. от ТУ-Варна . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 140 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0544-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9846

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 14 -

ЦБ 42985 

Бучков, Димитър

   Висшето образование в края на ХХ и началото на ХХІ век : Записки за лекции и за други изяви на автора по проблемите на висшето образование в България / Димитър Т. Бучков . - София : Университетско издателство на ТУ-София, 2011 . - 84 стр.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-438-929-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9802

- 15 -

ЦБ 43001 

Weber, Luc E.

   Global Sustainability and the Responsibilities of Universities / Luc E. Weber, James J. Duderstadt . - Paris : ECONOMICA, 2012 . - 285 p.: with ill. ; 23 cm . -  (Glion Coloquium ; 7)

   

   ISBN 978-2-7178-6113-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9824

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 16 -

ЦБ II. 2784 

Stephens, Larry J.

   Statistics for Engineers / Larry J. Stephens . - New York : McGraw-Hill, 2008 . - 280 p.: with ill ; 28 cm . -  (Schaum's Outlines)

   

   ISBN 10:0-07-173647-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9856

- 17 -

ЦБ 43014 

Лісовський, С. А.

   Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України : Монографія / С. А. Лісовський . - Киів : Полісся, 2009 . - 300 стр.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-655-490-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9849

- 18 -

ЦБ 43024 

Герман, Вейль

   Классические группы: Их инварианты и представления / Герман Вейль . - 4-е изд. . - Москва : КомКнига, 2010 . - 400 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-484-01192-6 

  

Сист. No: 9882

- 19 -

ЦБ 43026 

Жуковский, Владислав И.

   Введение в дифференциальные игры при неопределенности: Равновесие по Нэшу : Монография / Владислав И. Жуковский . - 2-е испр. и доп. изд. . - Москва : КРАСАНД, 2010 . - 168 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-396-00201-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9885

- 20 -

ЦБ 43023 

Введение в теорию многозначных отображений и дифференциальных включений  . - 2-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-01526-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9877

- 21 -

ЦБ 43056 

Сидняев, Николай И.

   Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : Уч. пособие / Николай И. Сидняев . - Москва : ИД Юрайт, 2011 . - 399 с.: с ил. ; 20 см . -  (Магистр.)

   

   ISBN 978-9692-0439-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9874

- 22 -

ЦБ 43022 

Фробениус, Георг Ф.

   Теория характеров и представлений групп / Георг Ф. Фробениус . - 3-е изд. . - Москва : КомКнига, 2011 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-484-01276-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9881

- 23 -

ЦБ 43027 

Базылев, Дмитрий Ф.

   Олимпиадные задачи по математике / Дмитрий Ф. Базылев . - 2-е испр. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 184 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-02158-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9878

- 24 -

ЦБ 43028 

Терасевич, Юрий Ю.

   Использование пакетов Maple, Mathcad и Latex 2e при решении математических задач и подготовке математических и естественно-научных текстов: Информационные технологии в математике : Уч. пособие для вузов / Юрий Ю. Терасевич . - 3-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 136 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-397-02376-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9880

53. Физика

- 25 -

ЦБ 43054 

Варнатц, Ю.

   Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих вещвств / Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 . - 352 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0438-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9876

- 26 -

ЦБ 43003 

Трифоновски, Трифон П.

   Същност на гравитацията : [Теория за единния характер на полевите сили] / Трифон П. Трифоновски . - Велико Търново : Фабер, 2006 . - 68 стр.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-775-581-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9826

- 27 -

ЦБ 43038 

Кирсанов, Михаил Н.

   Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в системе MAPLE V : Решебник. / Михаил Н. Кирсанов . - 2-е исправ. изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 384с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0748-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9838

- 28 -

ЦБ 43039 

Едунов, В.В.

   Механика : Уч. пособие для вузов / В.В. Едунов, А.В. Едунов . - Москва : Академия, 2010 . - 352 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-7695-3988-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9870

- 29 -

ЦБ 43042 

Митюшов, Евгений А.

   Теоретическая механика : Учебник для вузов / Евгений А. Митюшов, Светлана А. Берестова . - 2-е перераб. изд. . - Москва : Академия, 2011 . - 320 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-7981-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9836

- 30 -

ЦБ 43012 

Раичков, Георги Р.

   Топло- & масо-пренасяне : Учебник / Георги Р. Раичков . - Пловдив : АИ на УХТ-Пловдив, 2011 . - 272 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-24-0180-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9847

- 31 -

ЦБ 43013 

Раичков, Георги Р.

   Измерване и уреди в топлотехниката : [Учебник] / Георги Р. Раичков . - Пловдив : АИ на УХТ-Пловдив, 2011 . - 216 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-24-0182-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9848

- 32 -

ЦБ 43040 

Поляхов, Николай Н.

   Теоретическая механика : Учебник для бакалавров / Николай Н. Поляхов, Сергей А. Зегжда, Михаил П. Юшков . - 3-е перераб. изд. . - Москва : Юрайт, 2012 . - 593 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-1469-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9835

- 33 -

ЦБ 43004 

Трифоновски, Трифон П.

   Същност на гравитацията : [Второ допълнено и конкретизирано издание] / Трифон П. Трифоновски . - Велико Търново : Ивис, 2012 . - 64 стр.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-17-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9827

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 34 -

ЦБ 43049 

Хлебников, Александр Ф.

   Современная номенклатура органических соединений или как правильно называть органические вещества : Уч. пособие / Александр Ф. Хлебников, Махаил С. Новиков . - Санкт-Петербург : НПО Профессионал, 2004 . - 432 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-98371-001-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9875

57. Биологични науки. Екология

- 35 -

ЦБ 43044 

Варбанец, Т.В.

   Метеорология : Уч. пособие / Т.В. Варбанец . - 2-е перераб. и доп.изд. . - Одесса : Фенiкс, 2008 . - 239 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-966-438-083-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9895

- 36 -

ЦБ 43043 

Сергейчик, Светлана А.

   Экология : Уч. пособие / Светлана А. Сергейчик . - Минск : Современная школа, 2010 . - 400 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-513-672-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9894

62 Техника. Технически науки

- 37 -

ЦБ 43006 

Екел, Брус

   Да мислим на JAVA : В 2 т. / Брус Екел . - София : СофтПрес

   

   ISBN 954-685-174-4 

   Т. 2. . - 2001 . - 544 стр.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9834

- 38 -

ЦБ 42309-К 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2008" .LV . Пловдив.2008 

   Научни трудове...., Пловдив, 24-25 октомври. 2008 . - Хасково : Полиграфюг . - 22 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Св.2. . - 2008 . - 347 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9814

- 39 -

ЦБ 43006 

Екел, Брус

   Да мислим на JAVA : В 2 т. / Брус Екел : СофтПрес, 2001- . - 24 см

   

   ISBN 954-685-174-4 

   Т. 1. . - 2001 . - 591 стр.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9829

- 40 -

ЦБ 42983-К 
 Русенски Университет "А. Кънчев". Научна конференция. Русе. 2007 

   Сборник доклади....2006 г. /  Под ред. Велико Иванов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2006 . - 318 с.: с ил. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9809

- 41 -

ЦБ 42984-К 
 Русенски Университет "А. Кънчев". Научна конференция. Русе. 2007 

   Сборник доклади...., 09-10 ноември 2007 г. /  Под общ. ред. на Митко Маринов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2007 . - 396 с.: с ил. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9810

- 42 -

ЦБ 42982-К 
 Национален военен университет "В.Левски". Научна сесия. Шумен. 2007 

   Сборник научни трудове.....2007: Ч.1- . - Шумен : НВУ"В.Левски", 2008- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9681-20-8 

   Ч.2.. Комуникационна техника и технологии.Компютърни системи и технилигии. Авиационна и космическа техника. Геодезия . - 2008 . - 483 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9801

- 43 -

ЦБ 42309-К 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2008" .LV . Пловдив.2008 

   Научни трудове...., Пловдив, 24-25 октомври. 2008 . - Хасково : Полиграфюг, 2008- . - 22 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Св.1. . - 2008 . - 547 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9813

- 44 -

Цб 42113 

Yearbook of Science & Technology. 2009  . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 473 p.: with ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-007-160562-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9797

- 45 -

ЦБ 42978 - K 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании",VI. Варна.2010 

   Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах /  Состав. Т.С. Хохлова . - Днiпропетровьск : ДПОпром, 2010- . - 24 см

   

   ISBN 978-966-8125-97-3 

   Т.1(2). . - 2010 . - 604 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9788

- 46 -

ЦБ 42978 - K 

Международная конференция "Стратегия качства в промышленности и образовании",VI. Варна.2010

   Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах /  Состав. Т.С. Хохлова . - Днiпропетровьск : ДПОпром, 2010- . - 24 см

   

   ISBN 978-966-8125-97-3 

   Т.2(2). . - 2010 . - 694 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9789

- 47 -

ЦБ 42986 

Бучков, Д.

   Научни изследвания. Технологии. Съоръжения. Производство. Промишлени услуги / Д. Бучков . - София : Университетско издателство на ТУ-София, 2011 . - 52 стр.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-438-928-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9804

- 48 -

ЦБ 42979 - K 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании",VI. Варна.2010 

   Материалы...., Варна , 3-10 июня. 2011 : В 3-х томах /  Состав. Т.С. Хохлова . - Днепропетровск : ДПОпром, 2011- . - 24 см

   

   ISBN 978-966-2637-02-1 

   Т.1. . - 2011

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9790

- 49 -

ЦБ 42988 

Ръководство за лабораторни упражнения по термична и химико-термична обработка на металите  . - София : Издателство на Технически университет-София, [2010] . - 224 стр.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-059-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9806

620. 1 Материалознание

- 50 -

Цб 42266 

Srinath, L. S.

   Advanced Mechanics of SOLIDS / L. S. Srinath . - 3-th ed. . - New Delhi : McGraw-Hill . - 504 p.: with ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-07-013988-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9796

- 51 -

ЦБ 43033 

Попов, Евгений А.

   Технология и автоматизация листовой штамповки : Учебник дла вузов / Евгений А. Попов, Виктор Г. Ковалев, Игорь Н. Шубин . - 2-е стер. изд. . - Москва : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003 . - 480 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7038-1394-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9889

- 52 -

ЦБ II.2742-К 
 Международна конференция АМО'2008.VII.Кранево.2008 

   Сборник доклади...., Варна, 18-20 Юни 2008 . - София : ДМТ "Продукт", 2008 . - 418 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

   ISBN 1313-4264 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9812

- 53 -

ЦБ 43030 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке  : Уч. пособие /  Под ред. В. Н. Заплатин . - Москва : Академия, 2010 . - 240 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7695-6551-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9890

- 54 -

ЦБ II. 2778 - К 
 Международна научно-техническа конференция АМО'2010. X. Варна.2010 

   Сборник доклади...., Варна, 27-29 Юни 2010 . - София : ИК " Св. Иван Рилски", 2010 . - 328 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 1313-4264 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9799

- 55 -

ЦБ 42993 

Скулев, Христо К.

   Материалознание и технология на металите : Учебник / Христо К. Скулев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 242 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0539-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9819

620. 9 Обща енергетика

- 56 -

ЦБ 43034 

Родионов, Владимир Г.

   Энергетика: проблемы настоящего и возможности будещего / Владимир Г. Родионов . - Москва : ЭНАС, 2010 . - 352 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-4238-0002-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9888

- 57 -

ЦБ II. 2777 - К 
 Технически университет - Варна. Международна научно-техническа конференциа"Електроенергетика". Варна. 2010 

   Сборник доклади....,Варна, 14-16 Октомври 2010 /  Под ред. Стефан Т. Барудов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 438 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

   ISBN ISBN 954-20-0497-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9798

621 Maшиностроене. Транспорт

- 58 -

ЦБ 43007 

Попов, Георги Т.

   Металорежещи машини. [Книга първа] : В 2 ч. : Учебник / Георги Т. Попов . - София : ТУ-София . - 19 см

   

   ISBN 954-438-756-3 

   Ч.2.. Конструиране и пресмятане . - 2010 . - 213 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9840

- 59 -

ЦБ 43053 

Чернишев, Виктор М.

   Демпфирование колебаний механических систем покрытиями из полимерных материалов . - Москва : Наука, 2004 . - 288 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-02-032944-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9866

- 60 -

ЦБ 43031 

Лашутина, Надежда Г.

   Холодильные машины и установки : [Учебники и уч. пособие для студ. сред. спец.уч.заведений] / Надежда Г. Лашутина, Татяна А. Верхова, Владимир П. Суедов . - Москва : КолосС, 2006 . - 440 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9532-0345-4 

  

Сист. No: 9887

- 61 -

ЦБ 43057 

Чижков, Юрий П.

   Электрооборудование автомобилей и тракторов : Учебник для вузов / Юрий П. Чижков . - Москва : Машиностроение, 2007 . - 656 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-217-03358-4 

  

Сист. No: 9867

- 62 -

ЦБ 43032 

Жила, Виктор А.

   Газовые сети и установки : Уч. пособие для студ. сред. проф. образования / Виктор А. Жила, Максим А. Ушаков, О. Н. Брюханов . - 5-е стер. изд. . - Москва : ИЦ " Академия", 2008 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-4811-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9883

- 63 -

ЦБ 42980ЦБ 42980 - К
 Технически университет - Варна.Научно-техническа конференция с междунар. учстие "Транспорт,екология-устойчиво развитие", XV.Варна.2009 

   Сборник доклади...., 21-23 май 2009 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 21 см

   [ Том XVI ]

   ISBN ISBN 954-20-00030 

   Ч.2. . - 2009 . - 330 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9791

- 64 -

ЦБ 43058 

Шарипов, Валерий М.

   Конструирование и расчет тракторов : Учебник для вузов / Валерий М. Шарипов . - 2-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Машиностроение, 2009 . - 752 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-94275-437-2 

  

Сист. No: 9868

- 65 -

ЦБ 43007 

Попов, Георги Т.

   Металорежещи машини. [Книга първа] : В 2 ч. : Учебник / Георги Т. Попов . - София : ТУ-София, 2009- . - 19 см

   

   ISBN 954-438-735-9 

   Ч.I.. Приложимост, устройство и управление . - 2009 . - 287.с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9839

- 66 -

ЦБ 42980 - К
 Технически университет - Варна.Научно-техническа конференция с междунар. учстие "Транспорт,екология-устойчиво развитие", XV.Варна.2009 

   Сборник доклади...., 21-23 май 2009 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2009- . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-00030 

   Ч.1. . - 2009 . - 318 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9793

- 67 -

ЦБ 43017 

Ullman, David G.

   The Mechanical Desigh Process / David G. Ullman . - 4-th ed. . - New York : McGraw-Hill, 2010 . - 433 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 10:0-07-126796-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9854

- 68 -

ЦБ 43007 

Попов, Георги Т.

   Металорежещи машини. [Книга втора] : В 2 ч. : Учебник / Георги Т. Попов . - София : ТУ-София, 2010- . - 19 см

   

   ISBN 954-438-766-2 

   Ч.1.. Приложимост, устройство и управление . - 2010 . - 222 с.; с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9841

- 69 -

ЦБ 43052 

Родичев, В. А.

   Тракторы : Учебник / В. А. Родичев . - 10-е стер. изд. . - Москва : Академия, 2011 . - 288 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-8342-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9668

- 70 -

ЦБ 42981 - К 
 Технически университет-Варна. Научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология-устойчиво развитие", ХVII. Варна. 2011 

   Сборник доклади...., 19-21 май 2011 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 616 с.: с ил. ; 21 см

   [ Том XVIII ]

   ISBN ISBN 954-20-00030 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9792

- 71 -

ЦБ 43051 

Детали машин и основы конструирования  : Учебник для бакалавров /  Под ред. Г. И. Рощин . - Москва : Юрайт, 2012 . - 415с.: с ил. . -  (Бакалавр)

   

   ISBN 978-5-9916-1664-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9863

- 72 -

ЦБ 42997 

Неделчев, Димитър Н.

   Ръководство за курсово проектиране по "Технология на машиностроенето" : За студ. от ТУ-Варна / Димитър Н. Неделчев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 208 с.: с ил. ; 19 cм

   

   ISBN ISBN 954-20-0538-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9815

- 73 -

ЦБ 42994 

Неделчев, Димитър Н.

   Производствени системи. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от ТУ-Варна / Димитър Н. Неделчев, Стоян Д. Славов . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 170 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0537-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9816

- 74 -

ЦБ 43011 

Хараланов, Харалан М.

   Устройства за кораби и морски съоражения : Учебник за студ. спец."КМТ" на ТУ-Варна / Харалан М. Хараланов . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 358 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0541-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9845

- 75 -

ЦБ 42995 

Yordanov, Ivan

   Ship's Protection Contingencies / Ivan Yordanov, Vassil Vassilev . - Varna : TU-Varna, 2012 . - 294 p.: with ill ; 20 cm

   

   ISBN 954-20-0546-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9818

621. 3 Електротехника

- 76 -

 

   

   

  

Сист. No: 9820

- 77 -

ЦБ 43002 

Омельченко, Ю. А.

   Оценка технического состояния фарфоровых изоляционных конструкций электроустановок / Ю. А. Омельченко, А. И. Таджибаев, А. А. Шейкин . - Санкт-Петербург : Сударыня, 2009 . - 71 стр.: с ил. ; 20 см . -  (Библиотека специалиста по НТД энергетического оборудования, Серия 2 "Оценка технического состояния электрооборудования" ; 2.1)

   

   ISBN 978-5-88718-019-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9825

621. 38 Електроника

- 78 -

ЦБ 43019 

Singh, Jasprit

   Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures / Jasprit Singh . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2007 . - 532 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-521-03574-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9860

- 79 -

Цб 42420 

Sandhu, Harprit

   Running small motors with PIC microcontrollers / Harprit Sandhu . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 336 p.: with ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-07-163351-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9795

- 80 -

ЦБ 43021 

Рег, Дж.

   Промышленная электроника / Дж. Рег . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 1136 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-94074-478-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9884

621. 39 Съобщителна техника

- 81 -

ЦБ II. 2783 

Hayes, Monson H.

   Digital Signal Processing / Monson H. Hayes . - 2-nd ed . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 432 p.: with ill ; 28 cm . -  (Schaum's Outlines)

   

   ISBN 10:0-07-163509-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9855

621. 7 Технология на металите

- 82 -

ЦБ 43029 

Ворошнин, Леонид Г.

   Теория и технoлогия химико-термической обработки : Уч. пособие / Леонид Г. Ворошнин, Ольга Л. Менделеева, Валерий А. Сметкин . - Москва : Новое знание, 2010 . - 304 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94735-149-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9891

- 83 -

ЦБ 43036 

Ковалев, Виктор Г.

   Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение точности и стойкости : Уч. пособие / Виктор Г. Ковалев, Сергей А. Ковалев . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 224 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-406-00365-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9893

- 84 -

ЦБ 43037 

Семенов, Борис И.

   Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промшленные технологии : Уч. пособие / Борис И. Семенов, Куштар М. Куштаров . - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010 . - 223 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7038-3377-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9892

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 85 -

ЦБ 43050 

Шульгина, Л.М.

   Теплицы и парники. Строительство и рекомендации по выращиванию овощей, цветов, грибов / Л.М. Шульгина . - Харьков : Книжный клуб, 2008 . - 320 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-966-343-809-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9873

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 86 -

ЦБ II. 2779 - К 
 Bulgarian Academy of Sciences.Workshop Nanostructured Materials Application and Innovation Transfer. XI. Varna. 2010 

   Proceedings...., Varna, 1-3 October 2010 : Issue 10 /  Ed. E. Balabanova . - Varna : "BPS" Ltd, 2010 . - 22 p.: with ill ; 30 cm + CD

   

   ISBN 1313-8995 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9800

681. 3 Изчислителна техника

- 87 -

ЦБ 43060 

Топп, Уильям

   Структуры данных в С++ / Уильям Топп, Уильям Форд . - Москва : БИНОМ, 2006 . - 816 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-7989-0017-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9872

- 88 -

ЦБ 43068 

Мак-Дональд, Мэтью

   [Майкрософт] Microsoft ASP.NET 3.5 с примерами на C# 2008 и SILVERLIGHT 2 для профессионалов / Мэтью Мак-Дональд, Марио Шпушта . - 3-е изд. . - Москва : Вильямс, 2009 . - 1403 с.: с ил. ; 23 см + CD

   

   ISBN 5-8459-1543-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9865

- 89 -

ЦБ 43041 

Кирсанов, Михаил Н.

   Задачи по теоретической механике с решениями в Maple 11 : Пособие для студентов вузов / Михаил Н. Кирсанов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010 . - 264с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-1153-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9837

- 90 -

ЦБ 43055 

Кузин, Анатолий В.

   Микропроцессорная техника : Учебник / Александр В. Кузин, Михаил А. Жаворонков . - 6-е изд. . - Москва : Академия, 2011 . - 304 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-8549-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9861

- 91 -

ЦБ 43059 

Паттерсон, Давид А.

   Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем / Давид А. Паттерсон, Джон Л. Хеннесси . - 4-е изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2012 . - 784 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-459-00291-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9858

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 92 -

ЦБ 43074 

Емельянов, Виктор В.

   Имитационное моделирование систем : Уч. пособие / Виктор В. Емельянов, Сергей И. Ясиновский . - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009 . - 584 ц.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-7038-3238-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9833

- 93 -

ЦБ 42996 

Фархи, Овид А.

   Системи за логическо управление. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от ТУ-Варна / Овид А. Фархи, Михаил В. Скопчанов, Елена Драганова . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 71 с.: с ило. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0545-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9817

- 94 -

ЦБ II. 2780 

DiStefano, Joseph J.

   Feedback and Control Systems / Joseph J. DiStefano, Allen R. Stubberud, Ivan J. Williams . - 2 ed. . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 512 p.:with ill. ; 28 cm . -  (Schaum's Outlines)

   

   ISBN 10:0-07-163512-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9852

8 Езикознание. Филология

- 95 -

ЦБ 42991 

Бакалов, Янчо

   Басни в проза / Янчо Бакалов . - Варна : Издателска къща СТЕНО, 2012 . - 192 стр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-580-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9811


 Индекс по АВТОРИ

Базылев, Дмитрий Ф. 23 
Бакалов, Янчо 95 
Барудов, Стефан Т. 57 
Беляев, В.И. 8 
Берестова, Светлана А. 29 
Борисович, Юрий Г. 20 
Брюханов, О. Н. 62 
Бучков, Д. 47 
Бучков, Димитър Т. 14 
Буюклиев, Николай 2 
Варбанец, Т.В. 35 
Варнатц, Ю. 25 
Вейль, Герман 18 
Верхова,Татяна А. 60 
Ворошнин, Леонид Г. 82 
Дамодаран, Асват 11 
Диббл, Р. 25 
Димитров, Ангел Й. 63 66 70 
Драганова, Елена 93 
Едунов, А.В. 28 
Едунов, В.В. 28 
Екел, Брус 37 39 
Емельянов, Виктор В. 92 
Жаворонков, Михаил А. 90 
Жила, Виктор А. 62 
Жуковский, Владислав И. 19 
Заплатин, В. Н. 53 
Зафирова, Цвета 9 
Зегжда, Сергей А. 32 
Иванов, Велико 40 
Иванова, Донка 13 
Керемедчиев, Дончо 4 
Кирсанов, Михаил Н. 27 89 
Ковалев, Виктор Г. 51 83 
Ковалев, Сергей А. 83 
Кузин, Александр В. 90 
Куштаров, Куштар М. 84 
Лісовський, С. А. 17 
Лашутина, Надежда Г. 60 
Ливингстон, Джон Л. 6 
Маас, У. 25 
Мак-Дональд, Мэтью 88 
Маринов, Митко 41 
Маруняк, Є. О. 5 
Менделеева, Ольга Л. 82 
Митев, Бончо 9 
Митюшов, Евгений А. 29 
Неделчев, Димитър Н. 72 73 
Новиков, Махаил С. 34 
Омельченко, Ю. А. 77 
Паттерсон, Давид А. 91 
Пер. с англ. 6 18 
Поляхов, Николай Н. 32 
Попов, Георги Т. 58 65 68 
Попов, Евгений А. 51 
Попова, Лора 3 
Прев. от нем. 22 
Раичков, Георги Р. 30 31 
Рег, Дж. 80 
Родионов, Владимир Г. 56 
Родичев, В. А. 69 
Рощин, Г. И. 71 
Руденко, Л. Г. 5 
Семенов, Борис И. 84 
Серафимова, Десислава 9 
Сергейчик, Светлана А. 36 
Сидняев, Николай И. 21 
Скопчанов, Михаил В. 93 
Скулев, Христо К. 55 
Славов, Стоян Д. 73 
Сметкин, Валерий А. 82 
Стефанов, Нако 4 
Суедов, Владимир П. 60 
Таджибаев, А. И. 77 
Терасевич, Юрий Ю. 24 
Топп, Уильям 87 
Тошков,В. 49 
Трифоновски, Трифон П. 26 33 
Ушаков, Максим А. 62 
Фархи, Овид А. 93 
Форд, Уильям 87 
Фробениус, Георг Ф. 22 
Хараланов, Харалан М. 74 
Хеннесси, Джон Л. 91 
Хлебников, Александр Ф. 34 
Хохлова, Т.С. 45 46 48 
Чернышев, Виктор М. 59 
Чижков, Юрий П. 61 
Шарипов, Валерий М. 64 
Шейкин, А. А. 77 
Шпушта, Марио 88 
Шубин, Игорь Н. 51 
Шульгина, Л.М. 85 
Юшков, Михаил П. 32 
Ясиновский, Сергей И. 92 
Abrashev, Boris 12 
Balabanova, E. 86 
Collins, Bill 10 
DiStefano, Joseph J. 94 
Duderstadt, James J. 15 
Hayes, Monson H. 81 
McKeith, John 10 
Sandhu, Harprit 79 
Singh, Jasprit 78 
Srinath, L. S. 50 
Stephens, Larry J. 16 
Stubberud, Allen R. 94 
Ullman, David G. 67 
Vassilev, Vassil 75 
Weber, Luc E. 15 
Williams, Ivan J. 94 
Yordanov, Ivan 75 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем 91 
Басни в проза 95 
Введение в дифференциальные игры при неопределенности: Равновесие по Нэшу 19 
Введение в теорию многозначных отображений и дифференциальных включений 20 
Висшето образование в края на ХХ и началото на ХХІ век 14 
Газовые сети и установки 62 
Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України 5 
Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих вещвств 25 
Да мислим на JAVA : В 2 т. 37 39 
Демпфирование колебаний механических систем покрытиями из полимерных материалов 59 
Детали машин и основы конструирования 71 
Електронните инфраструктури - магистрали на европейското развитие на България 1 
Задачи по теоретической механике с решениями в Maple 11 89 
Измерване и уреди в топлотехниката 31 
Имитационное моделирование систем 92 
Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов 11 
Использование пакетов Maple, Mathcad и Latex 2e при решении математических задач и подготовке математических и естественно-научных текстов: Информационные технологии в математике 24 
Классические группы: Их инварианты и представления 18 
Конструирование и расчет тракторов 64 
Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке 53 
Маркетинг: основы теории и практики 8 
Материалознание и технология на металите 55 
Материалы...., Варна , 3-10 июня. 2011 : В 3-х томах 48 
Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах 45 46 
Металорежещи машини. [Книга втора] : В 2 ч. 68 
Металорежещи машини. [Книга първа] : В 2 ч. 58 65 
Метеорология 35 
Механика 28 
Микропроцессорная техника 90 
Научни изследвания. Технологии. Съоръжения. Производство. Промишлени услуги 47 
Научни трудове...., Пловдив, 24-25 октомври. 2008 38 43 
Олимпиадные задачи по математике 23 
Оценка технического состояния фарфоровых изоляционных конструкций электроустановок 77 
Производствени системи. Ръководство за лабораторни упражнения 73 
Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промшленные технологии 84 
Промышленная электроника 80 
Ръководство за курсово проектиране по "Технология на машиностроенето" 72 
Ръководство за лабораторни упражнения по термична и химико-термична обработка на металите 49 
Сборник доклади...., 09-10 ноември 2007 г. 41 
Сборник доклади...., 19-21 май 2011 г. 70 
Сборник доклади...., 21-23 май 2009 г. 63 66 
Сборник доклади...., Варна, 18-20 Юни 2008 52 
Сборник доклади...., Варна, 27-29 Юни 2010 54 
Сборник доклади....,Варна, 14-16 Октомври 2010 57 
Сборник доклади....2006 г. 40 
Сборник научни трудове.....2007: Ч.1- 7 42 
Системи за логическо управление. Ръководство за лабораторни упражнения 93 
Современная номенклатура органических соединений или как правильно называть органические вещества 34 
Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда 9 
Структуры данных в С++ 87 
Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України 17 
Същност на гравитацията 26 33 
Теоретическая механика 29 32 
Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в системе MAPLE V 27 
Теория и технoлогия химико-термической обработки 82 
Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 21 
Теория характеров и представлений групп 22 
Теплицы и парники. Строительство и рекомендации по выращиванию овощей, цветов, грибов 85 
Технология и автоматизация листовой штамповки 51 
Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение точности и стойкости 83 
Топло- & масо-пренасяне 30 
Тракторы 69 
Управление на човешкия фактор в организацията 4 
Управление финансами: бизнес-курс МВА 6 
Устройства за кораби и морски съоражения 74 
Учебно пособие по микро- и макроикономика (за инженерни специалности) 13 
Философия 2 
Хипермодернизъм и неоконцептуализъм 3 
Холодильные машины и установки 60 
[Майкрософт] Microsoft ASP.NET 3.5 с примерами на C# 2008 и SILVERLIGHT 2 для профессионалов 88 
Advanced Mechanics of SOLIDS 50 
Digital Signal Processing 81 
Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures 78 
Feedback and Control Systems 94 
Financial Accouting and Reporting 10 
Global Sustainability and the Responsibilities of Universities 15 
Proceedings...., Varna, 1-3 October 2010 86 
Running small motors with PIC microcontrollers 79 
Ship's Protection Contingencies 75 
Statistics for Engineers 16 
The Language of Shipping Business 12 
The Mechanical Desigh Process 67 
Yearbook of Science & Technology. 2009 44 
Экология 36 
Электрооборудование автомобилей и тракторов 61 
Энергетика: проблемы настоящего и возможности будещего 56 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 94 
Автоматика. Техническа кибернетика. 92 93 
Автомобилен транспорт 69 
Автомобили. Автомобилостроене 61 64 67 
Висше образование 14 
Градинарство 85 
Екология 17 36 63 66 70 
Електрически апарати 76 
Електрически машини 77 
Електричество. Магнетизъм 26 33 
Електроника 78 80 
Електротехника 57 
Енергетика 56 57 
Икономика 4 6 8 9 10 11 12 13 
Качество 45 46 48 
Компютри 42 91 
Комуникационна техника 42 
Корабни устройства 74 
Корабоплаване 75 
Математика 18 19 20 22 23 
Математическо моделиране 21 
Математическо програмиране 24 
Материалознание 52 53 54 55 
Машинни елементи 71 
Машиностроене 59 73 
Металообработване 49 51 83 
Металорежещи машини 58 65 68 
Метеорология 35 
Механика 27 28 29 32 50 89 
Микроелектроника, микропроцесори 79 
Микропроцесорна техника 90 
Нанотехнологии 86 
Наука 44 
Научни изследвания 1 44 
Образователна политика. Образование и общественост 15 
Обществени науки 7 
Органична химия 34 
Програмиране на програмни езици 37 39 87 89 
Програмни продукти 88 
Промишленост 47 
Статистика 16 
Счетоводство 12 
Съобщителна техника 81 
Термодинамика 25 
Техника. Технически науки 40 41 
Технология на машиностроенето 72 
Технология на металите. Металообработване 47 51 82 84 
Топлотехника 30 31 
Транспорт 63 66 70 
Транспортиране и съхраняване на течности и газове. Оборудване и апаратура 62 
Управление на икономиката 5 
Физика 18 
Филология 7 
Философия 2 3 
Хладилна техника 60 
Хранително-вкусова промишленост 38 43 
Художествена литература 95 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиация 42 
автоматизация 92 94 
автоматично управление 93 
автомобилостроене 61 
автономия 14 
азотиране 49 
акредитация 14 
алитриране 49 
антигравитация 26 33 
антиматерия 26 33 
басни 95 
бизнес училище 15 
бориране 49 
висше образование 14 
газово оборудване 62 
горение 25 
гравитация 26 33 
градинарство 85 
групова динамика 4 
дефектрон 26 33 
диверсификация 14 
дисперсно покритие 47 
диференциални уравнения 19 
екология 17 36 63 66 70 
еластичност 50 
електрическа конструкция 77 
електрически апарати 76 
електричество 26 33 
електроенергетика 57 
електроника 80 
електронна инфраструктура 1 
електронно здравеопазване 1 
енергетика 56 
измерване 31 
икономика 6 8 10 11 
инвестиции 11 
иновации 1 
интерфейс 39 
итератор 39 
йонно азотиране 47 
карбонитриране 47 
карго 12 
качество 45 46 48 
классические группы 18 
колеж 14 
компютри 42 91 
комуникационна техника 42 
конкурентност 9 
конференция 38 40 41 43 52 54 57 63 66 70 86 
корабни устройства 74 
корабоплаване 75 
лечебно заведение 9 
лидерство 4 
логистика 12 
магнетизъм 26 33 
макроикономика 13 
маркетинг 8 
математика 18 19 20 22 23 24 
математическо моделиране 21 
материалознание 52 53 54 55 
машинни елементи 71 
машиностроене 59 73 
мениджмънт 5 
метали 47 49 
металообработване 51 82 83 
металорежещи машини 58 65 68 
метеорология 35 
механика 28 32 50 89 
микроикономика 13 
микроконтролер 79 
микропроцесори 90 
моделиране на системи 92 
мълния 26 33 
навъглеродяване 49 
наноразмерен материал 47 
нанотехнологии 86 
наука 44 
научни изследвания 41 47 
научни трудове 43 
неоконцептуализъм 3 
никел-сплавни покрития 47 
образование 14 45 46 48 
обучение 14 
обществени науки 7 
общество 17 
околна среда 17 
органична химия 34 
отговорности на университетите 15 
парници 85 
порцеланови изолации 77 
постмодернизъм 3 
природа 17 
програмиране 37 
програмни езици 87 89 
програмни продукти 24 88 
промишлено производство 45 46 48 
С++ 87 
свръхтежка материя 26 
свръхтежко вещество 33 
силициране 49 
системи за управление 93 
статистика 9 
счетоводство 6 
сървлет 39 
твърдо вещество 50 
твърдо химическо никелиране 47 
теоретична механика 27 29 
термична обработка 47 49 
термодинамика 25 
техника 40 41 
технологии 44 
технология на машиностроенето 72 
технология на металите 55 82 84 
титаниране 49 
товарен документ 12 
топлопренасяне 30 
топлотехника 31 
трактори 61 64 69 
транспорт 63 66 70 
Украйна 5 17 
умонастроение 3 
университет 14 
управление 4 
управление на икономиката 5 
устойчивост на университетите 15 
фарфоровые изоляций 77 
физика 18 
филология 7 
философия 2 
финанси 6 
фотон 26 33 
химико-термична обработка 49 
хипермодернизъм 3 
хладилна техника 60 
хранително-вкусова промишленост 38 43 
ценности 15 
човешки фактор 4 
щамповка 51 83 
ASP.NET 88 
busines school 15 
business 12 
control systems 94 
design 67 
digital 81 
elastic 50 
electronic systems 78 
engineer 16 
feedback 94 
financial accounting 10 
IT - системи 1 
Java 37 39 
Java Server Pages 39 
Maple 11 89 
mechanic 50 
mechanical engineering 67 
Microcontroller 79 
motor 79 
optoelectronics 78 
process 67 
research 15 
responsibilities of Universities 15 
science 44 
semiconductors 78 
ship's protection 75 
shipping 12 
signal processing 81 
SILVERLIGHT 2 88 
solid 50 
statistics 16 
strain 50 
sustainability of Universities 15 
technologies 44 
valuation 15 
values 15 
WORLD WIDE WEB 39 
электроустановка 77