-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43127 

Михайлова, Е. В.

   Язык Нового Завета и время: Англоязычные версии Библии : Монография / Е. В. Михайлова . - Севастополь : СевНТУ, 2009 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-43-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9982

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 2 -

ЦБ II. 2786 

Висема, Ханс

   Техностартерите и университетите трето поколение / Ханс Висема . - София : Издателска къща при Лесотехническия университет, 2006 . - 150 с: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-332-026-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9989

- 3 -

Д ТУ/ Г.37 

Георгиева, Петя Д.

   Приложение на сценарийния подход при фирменото управление на иновациите : Дисертация и автореферат / Петя Д. Георгиева . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 179 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9944

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 4 -

ЦБ 43099 

Косарев, Евгений Л.

   Методы обработки экспериментальных данных / Евгений Л. Косарев . - 2-е перераб. изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 208 с.: с ил. ; 22 см . -  (Физтеховский учебник)

   

   ISBN 5-9221-0608-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9931

- 5 -

Д ТУ/ М.39 

Матева, Златка Т.

   Конфигурации с адамарови дизайни : Дисертация и автореферат / Златка Т. Матева . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 136 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9952

- 6 -

ЦБ 43117 

Николов, Тодор Г.

   Глобални изменения на климатите в историята на Земята / Тодор Г. Николов . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2011 . - 392 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-392-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9937

- 7 -

ЦБ 43116 

Рангелов, Бойко

   Разгневената земя. Природните бедствия / Бойко Рангелов . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2012 . - 295 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-475-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9938

53. Физика

- 8 -

ЦБ 43108 

Теория на механизмите и машините  : Учебник за ВУЗ . - София : Софттрейд, 2011 . - 596 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-334-120-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9950

57. Биологични науки. Екология

- 9 -

ЦБ 43128 

Ионов, В. А.

   Культура рациональной жизнедеятельност : Учебное пособие / В. А. Ионов, А. А. Слободянюк . - Севастополь : СевНТУ, 2007 . - 315 с. ; 20 см

   

   ISBN 966-7473-96-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9983

- 10 -

ЦБ 43120 

Кушнир, В.М.

   Воздействие морской среды на системы освоения шельфа : Монография / В. М. Кушнир, В. Р. Душко, С. В. Федоров . - Севастополь : СевНТУ, 2009 . - 303 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-51-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9978

- 11 -

ЦБ 43102 

Попова, Майя

   Ръководство за упражнения по биохимия : За студ. от Агр. фак. на Трак. унив. / Майя Попова, Васил Атанасов . - Стара Загора : КОТА, 2009 . - 174 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-305-266-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9934

- 12 -

Д ТУ/ А.75 

Антонов, Антон

   Оптимизиране на процесите и съоръженията за производство на биогаз и компостиране в условията на малки и средни общини : Дисертация и автореферат / Антон Антонов . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 130 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

  

Сист. No: 9951

- 13 -

ЦБ 43103 

Инженерная экология и экологический менеджмент  : [Учебник для технических вузов] /  Под ред. Н. И. Иавнов . - 3-е изд. . - Москва : Логос, 2011 . - 520 с.: с ил. ; 24 см . -  (Новая университетская библиотека)

   

   ISBN 5-98704-552-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9935

62 Техника. Технически науки

- 14 -

ЦБ 43132 

Карпенко, В. А.

   Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : Учебное пособие / В. А. Карпенко, Н. А. Волошина, С. П. Волков . - Севастополь : СевНТУ, 2007 . - 372 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-2960-11-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9987

- 15 -

С 389/М.51 

Метрология и измервателна техника : В 3 т.  : Книга-справочник в три тома /  Под общ. ред. на Христо Радев . - София : Софттрейд, 2008 - . - 24 см

   

   ISBN 954-334-094-1 

   Т. 3. . - 2012 . - 904 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 9936

- 16 -

ЦБ 43134 

Юдов, Димитър Д.

   Проектиране и изследване на токозахранващи устройства : Учебно пособие / Димитър Д. Юдов, Атанас И. Димитров . - Бургас : "Онгъл" Варна, 2009 . - 158 с.: с л. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9370-67-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9997

- 17 -

ЦБ 43140 

Русев, Д. Г.

   Топлотехника : Учебник за студ. от колеж ТУ-Варна / Д. Г. Русев, Д. П. Чакърова, П. Н. Златева . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 240 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0568-1 

  

Сист. No: 10004

- 18 -

ЦБ 43136 

Юдов, Димитър Д.

   Нискочестотни усилватели. Ръководство за курсово проектиране / Димитър Д. Юдов, Даниела Ж. Марева . - Бургас : "Онгъл" Варна, 2012 . - 108 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9370-89-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9998

620. 1 Материалознание

- 19 -

ЦБ 43100 

Моряков, Олег С.

   Материаловедение : Учебник / Олег С. Моряков . - 3-е перераб. изд. . - Москва : Академия, 2012 . - 288 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7695-8690-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9930

621 Maшиностроене. Транспорт

- 20 -

Д ТУ/ Г.37 

Георгиев, Димитър С.

   Технологични възможности на регулярните микрорелефи за управление на качествените и експлоатационни параметри на обработваните повърхнини : Дисертация и автореферат / Димитър С. Георгиев . - Варна : ТУ-Варна, 2005 . - 514 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9965

- 21 -

ЦБ 43123 

Богуцкий, В. Б.

   Эксплуатация, теническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающего оборудования : Учебное пособие / В. Б. Богуцкий, Л. Б. Шрон . - Севастополь : СевНТУ, 2007 . - 295 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-15-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9980

- 22 -

ЦБ 43109 

Стоев, Атанас С.

   Инженерна графика и CAD : Учебник за ВУЗ / Атанас С. Стоев, Петър В. Горанов . - София : Софттрейд, 2010 . - 320 с .: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-334-109-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9949

- 23 -

ЦБ 43107 

Димитров, Александър В.

   Съвременна топлотехника и енергетика / Александър В. Димитров . - София : ВТУ "Т. Каблешков", 2011 . - 396 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-12-0183-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9958

- 24 -

Д ТУ/ В.97 

Върбанова, Анета Д.

   Усъвършенстване на организацията на превози на генерални товари по фидерни контейнерни линии в Черно море : Дисертация и автореферат / Анета Д. Върбанова . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 138 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9994

- 25 -

Д ТУ/ Г.85 

Грозев, Иван

   Изследване на факторите влияещи върху точността на позиционирането на кораба при навигационно-хидрографни измервания и разработване на методи за нейното повишаване : Дисертация, автореферат и методика за работа на щурмана по решаване на задачите за подобряване на точността на корабоводенето при.... / Иван Грозев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 128 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9969

621. 3 Електротехника

- 26 -

ЦБ 43130 

Саламатин, В. В.

   Основы геометрической электродинамики волноводов прямоугольного сечения : Учебное пособие / В. В. Саламатин, И. Л. Афонин, С. Н. Бердышев . - Севастополь : СевНТУ, 2008 . - 220 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-26-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9985

- 27 -

ЦБ 43129 

Гайдук, С. В.

   Электротехника в задачах : Учебно-методическое пособие / С. В. Гайдук, О. П. Никитин, А. М. Олейников . - Севастополь : СевНТУ, 2009 . - 144 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-55-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9984

- 28 -

ЦБ 43125 

Marinov, Marin

   Electrical Engineering and Electronics : To the foreign students-TU-Varna / Marin Marinov . - Varna : TU-Varna, 2012 . - 274 p.: with ill. ; 21 cm

   

   ISBN 954-20-0563-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9977

621. 31 Електроенергетика

- 29 -

ЦБ 43131 

Автономные ветроэнергетические установки  : Учебно-методическое пособие для студентов технических высших учебных заведений . - Севастополь : СевНТУ, 2009 . - 192 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-56-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9986

621. 37 Радиотехника

- 30 -

ЦБ 43121 

Лукьянчук, А. Г.

   Работа в системах спутниковой радионавигации : Учебное пособие / А. Г. Лукьянчук, Ю. П. Михайлюк . - Севастополь : СевНТУ, 2007 . - 190 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 966-7473-94-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9979

- 31 -

ЦБ 43126 

Гимпилевич, Ю. Б.

   Измерение и контроль параметров микроволновых трактов / Ю. Б. Гимпилевич . - Севастополь : СевНТУ, 2009 . - 293 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-2960-41-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9981

621. 38 Електроника

- 32 -

ЦБ 43135 

Юдов, Димитър

   Аналогова схемотехника : Учебник / Димитър Юдов . - 2. прераб. изд. . - Бургас : "Онгъл" Варна, 2010 . - 236 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-90077-3-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9993

- 33 -

Д ТУ/ Г.15Д ТУ/ Д.58

Димитрова, Екатерина, Н.

   Разработване на подходи за автоматизирана диагностика на електронни аналогови схеми в среда на универсални схемни симулатори : Дисертация на CD и автореферат / Екатерина Димитрова . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 18 с.: с ил. + CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 9956

- 34 -

Д ТУ/ Д.58 

Димитрова, Екатерина, Н.

   Разработване на подходи за автоматизирана диагностика на електронни аналогови схеми в среда на универсални схемни симулатори : Дисертация / Екатерина Димитрова . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 148 с.: с ил. ; 30 см.

   

  

Сист. No: 9970

- 35 -

Д ТУ/ Н.74 

Николов, Георги Т.

   Изследване на загубите в нанокристални и феритни магнитни материали за силовата електроника : Дисертация и автореферат / Георги Т. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 156 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

  

Сист. No: 9948

- 36 -

Д ТУ/ М.31 

Маринов, Ангел С.

   Силови електронни преобразуватели в комбинирана система за топло и електроенергия на база на биомаса : Дисертация и автореферат / Ангел С. Маринов . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 144 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9704

- 37 -

ЦБ 43142 

Analysis and Synthesis of Elactronic Circuits  : Textbook for stud. in the TU-Varna . - Varna : TU-Varna, 2012 . - 192 p.: with ill. ; 21cm

   

   ISBN 954-20-0565-0 

  

Сист. No: 10005

621. 7 Технология на металите

- 38 -

Д ТУ/ Д.58 

Димитров, Живко К.

   Технологични възможности за газово азотиране и карбонитриране при температури под 450' С : Дисертация и автореферат / Живко К. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 154 с.: ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9943

629. 128 Корабостроене

- 39 -

С 629.12/ Е.49 

Елементи и системи за комплексна автоматизация на кораба: Ч.1-  : Справочник . - Варна : ТУ-Варна, 2007- . - 29 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0176-2 

   Ч.1.. Основни енергийни и теоретични постановки при управлението на корабните силови уредби . - 2007 . - 151 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9963

- 40 -

ЦБ 43106 

Тончева, Соня

   Pilot Books. Introduction : Уч.пособие за ВУЗ / Соня Тончева . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 216 с. ; 21 см 21 см

   

   ISBN ISBN 954-449-567-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9959

- 41 -

ЦБ 43105 

Тончева, Соня

   Товарно дело. Диалози : Уч.пособие за ВУЗ / Соня Тончева . - 3 кор. и доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 224 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-449-611-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9960

65 Управлеление на предприятия

- 42 -

ЦБ 43113 

Сарджева, Росица

   Технологии за печат / Росица Сарджева . - София : СИЕЛА, 2009 . - 424 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-28-0606-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9941

- 43 -

Д ТУ/ Д.58 

Димитрова, Красимира А.

   Нов подход за подобряване на фирменото управление и повишаване на технологичната готовност и конкурентноспособност на българските машиностроителни предприятия, произвеждащи индустриални съдове под налягане и компоненти за тях по пътя на сертифициране : Дисертация и автореферат / Красимира А. Димитрова . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 266 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9995

- 44 -

ЦБ 43124 

Македонска, Димитричка И.

   Логистика : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Димитричка Македонска, Пламена Милушева, Иван Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 270 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0560-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9974

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 45 -

Д ТУ/ Ц.80 

Цонева, Зоя Д.

   Разработване на комплексна методика за ергономична оценка на работната среда в леярско производство : Дисертация и автореферат / Зоя Д. Цонева . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 240 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9964

681. 3 Изчислителна техника

- 46 -

ЦБ 43110 

Роман, Стивън

   Да напишем Макроси в Excel / Стивън Роман . - София : ЗеСТ Прес, ЕООД, 2007 . - 535 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-90498-3-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9946

- 47 -

Д ТУ/ Н.74 

Николов, Венцислав Г.

   Клъстеризация и прогнозиране на времеви редове с невронни мрежи : Дисертация и автореферат / Венцислав Г. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 135 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

  

Сист. No: 9968

- 48 -

ЦБ 43098 

Риз, Джордж

   Облачные вычисления / Джордж Риз . - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 . - 288 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-9775-0630-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9932

- 49 -

ЦБ 43101 

Трэвис, Джеффри

   [Лабвю] LabViEW для всех / Джеффри Трэвис, Джим Кринг . - 4-е перераб. и доп. изд. . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 904 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 5-94074-675-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9933

- 50 -

Д ТУ/ Т.99 

Тянев, Димитър С.

   Синтез на асинхронни микроконвейерни системи с обща структура : Дисертация и автореферат / Димитър С. Тянев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 300 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9957

- 51 -

Д ТУ/ А.52 

Алексиева, Венета П.

   Средства за анализ и управление на компютърни мрежи : Дисертационен труд и автореферат / Венета П. Алексиева . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 163 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9996

- 52 -

ЦБ 43115 

Босуел, Дъстин

   Изкуството на разбираемия код / Дъстин Босуел, Тревор Фучър . - София : ЗеСТ Прес, ЕООД, 2012 . - 211 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9341-36-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9939

- 53 -

Д ТУ/ П.25 

Паскалев, Пламен Г.

   Интелигентни потребителски интерфейси : Дисертация и автореферат / Пламен М. Паскалев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 151 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9954

- 54 -

ЦБ 43119 

Рускова, Надежда С.

   Разпределено програмиране. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от спец."КСТ" на ТУ-Варна / Надежда С. Рускова, Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 98 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0561-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9976

- 55 -

ЦБ 43112 

[Солид] Solid Works - Базово моделиране и чертежи  : Учебник . - София : ТехноЛогика, 2012 . - 600 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-9334-14-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9945

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 56 -

Д ТУ/ А.51 

Александрова, Мариела И.

   Синтез на модално управление : Дисертация и автореферат / Мариела И. Александрова . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 187 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9953

- 57 -

ЦБ 43118 

Петров, Петър Д.

   Технически средства за автоматизация : Учебник за спец. "АИУТ" и "ЕЕ" на ТУ-Варна / Петър Д. Петров, Янко С. Янев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 136 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0564-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9973

Изкуство. Дизайн (74)

- 58 -

Д ТУ/ Б.78 

Братанов, Пламен В.

   Изследване на възможностите за полагане на декоративни покрития върху произведения на изкуството и дизайна чрез плазмено-прахово напластяване : Дисертационен труд и автореферат / Пламен В. Братанов . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 147 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN I 

  

Сист. No: 9955

- 59 -

Д ТУ/ Д.68 

Доврамаджиев, Тихомир А.

   Създаване дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти : Дисертация и автореферат / Тихомир А. Доврамаджиев . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 233 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 9947

- 60 -

ЦБ 43114 

Лолър, Брайън

   Официалното ръководство на ADOBE за дизайн, предпечат и печат / Брайън Лолър . - София : СофтПрес, 2012 . - 188 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-685-420-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9940


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Мариела И. 56 
Алексиева, Венета П. 51 
Антонов, Антон 12 
Атанасов, Васил 11 
Афонин, И. Л. 26 
Бердышев, С. Н. 26 
Богуцкий, В. Б. 21 
Босуел, Дъстин 52 
Братанов, Пламен В. 58 
Висема, Ханс 2 
Волков, С. П. 14 
Волошина, Н. А. 14 
Вълчанов, Христо Г. 54 
Върбанова, Анета Д. 24 
Гайдук, С. В. 27 
Георгиев, Димитър С. 20 
Георгиева, Петя Д. 3 
Гимпилевич, Ю. Б. 31 
Горанов, Петър В. 22 
Грозев, Иван 25 
Димитров, Александър В. 23 
Димитров, Атанас И. 16 
Димитров, Живко К. 38 
Димитров, Иван 44 
Димитрова, Екатерина, Н. 33 34 
Димитрова, Красимира А. 43 
Доврамаджиев, Тихомир А. 59 
Душко, В. Р. 10 
Златева, П. Н. 17 
Иавнов, Н. И. 13 
Ионов, В. А. 9 
Каравасилев, Огнян 55 
Карпенко, В. А. 14 
Косарев, Евгений Л. 4 
Кринг, Джим 49 
Кушнир, В. М. 10 
Лолър, Брайън 60 
Лукьянчук, А. Г. 30 
Македонска, Димитричка 44 
Марева, Даниела Ж. 18 
Маринов, Ангел С. 36 
Матева, Златка Т. 5 
Милушева, Пламена 44 
Минчев, Николай 8 
Михайлова, Е. В. 1 
Михайлюк, Ю. П. 30 
Моряков, Олег С. 19 
Недев, Асен А. 39 
Никитин, О. П. 27 
Николов, Венцислав Г. 47 
Николов, Георги Т. 35 
Николов, Тодор Г. 6 
Олейников, А. М. 27 29 
Паскалев, Пламен М. 53 
Пер. с англ. 48 
Петров, Петър Д. 57 
Попова, Майя 11 
Прев. от англ. 46 52 
Радев, Христо 15 
Рангелов, Бойко 7 
Риз, Джордж 48 
Роман, Стивън 46 
Русев, Д. Г. 17 
Рускова, Надежда С. 54 
Саламатин, В. В. 26 
Сарджева, Росица 42 
Слободянюк, А. А. 9 
Стоев, Атанас С. 22 
Тончева, Соня 40 41 
Трэвис, Джеффри 49 
Тянев, Димитър С. 50 
Федоров, С. В. 10 
Фучър, Тревор 52 
Цонева, Зоя Д. 45 
Чакърова, Д. П. 17 
Шрон, Л. Б. 21 
Юдов, Димитър 32 
Юдов, Димитър Д. 16 18 
Янев, Янко С. 57 
Marinov, Marin 28 
Panov, Emil 37 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автономные ветроэнергетические установки 29 
Аналогова схемотехника 32 
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 14 
Воздействие морской среды на системы освоения шельфа 10 
Глобални изменения на климатите в историята на Земята 6 
Да напишем Макроси в Excel 46 
Елементи и системи за комплексна автоматизация на кораба: Ч.1- 39 
Изкуството на разбираемия код 52 
Измерение и контроль параметров микроволновых трактов 31 
Изследване на възможностите за полагане на декоративни покрития върху произведения на изкуството и дизайна чрез плазмено-прахово напластяване 58 
Изследване на загубите в нанокристални и феритни магнитни материали за силовата електроника 35 
Изследване на факторите влияещи върху точността на позиционирането на кораба при навигационно-хидрографни измервания и разработване на методи за нейното повишаване 25 
Инженерна графика и CAD 22 
Инженерная экология и экологический менеджмент 13 
Интелигентни потребителски интерфейси 53 
Клъстеризация и прогнозиране на времеви редове с невронни мрежи 47 
Конфигурации с адамарови дизайни 5 
Культура рациональной жизнедеятельност 9 
Логистика 44 
Материаловедение 19 
Методы обработки экспериментальных данных 4 
Метрология и измервателна техника : В 3 т. 15 
Нискочестотни усилватели. Ръководство за курсово проектиране 18 
Нов подход за подобряване на фирменото управление и повишаване на технологичната готовност и конкурентноспособност на българските машиностроителни предприятия, произвеждащи индустриални съдове под налягане и компоненти за тях по пътя на сертифициране 43 
Облачные вычисления 48 
Оптимизиране на процесите и съоръженията за производство на биогаз и компостиране в условията на малки и средни общини 12 
Основы геометрической электродинамики волноводов прямоугольного сечения 26 
Официалното ръководство на ADOBE за дизайн, предпечат и печат 60 
Приложение на сценарийния подход при фирменото управление на иновациите 3 
Проектиране и изследване на токозахранващи устройства 16 
Работа в системах спутниковой радионавигации 30 
Разгневената земя. Природните бедствия 7 
Разпределено програмиране. Ръководство за лабораторни упражнения 54 
Разработване на комплексна методика за ергономична оценка на работната среда в леярско производство 45 
Разработване на подходи за автоматизирана диагностика на електронни аналогови схеми в среда на универсални схемни симулатори 33 34 
Ръководство за упражнения по биохимия 11 
Силови електронни преобразуватели в комбинирана система за топло и електроенергия на база на биомаса 36 
Синтез на асинхронни микроконвейерни системи с обща структура 50 
Синтез на модално управление 56 
Средства за анализ и управление на компютърни мрежи 51 
Съвременна топлотехника и енергетика 23 
Създаване дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти 59 
Теория на механизмите и машините 8 
Технически средства за автоматизация 57 
Технологии за печат 42 
Технологични възможности за газово азотиране и карбонитриране при температури под 450' С 38 
Технологични възможности на регулярните микрорелефи за управление на качествените и експлоатационни параметри на обработваните повърхнини 20 
Техностартерите и университетите трето поколение 2 
Товарно дело. Диалози 41 
Топлотехника 17 
Усъвършенстване на организацията на превози на генерални товари по фидерни контейнерни линии в Черно море 24 
Язык Нового Завета и время: Англоязычные версии Библии 1 
[Лабвю] LabViEW для всех 49 
[Солид] Solid Works - Базово моделиране и чертежи 55 
Analysis and Synthesis of Elactronic Circuits 37 
Electrical Engineering and Electronics 28 
Pilot Books. Introduction 40 
Эксплуатация, теническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающего оборудования 21 
Электротехника в задачах 27 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 57 
Автоматика. Техническа кибернетика. 56 
Биохимия 11 
Взаимозаменяемост 14 
Воден транспорт 24 
Дизайн 58 59 60 
Екология 7 10 12 13 
Електрически машини 28 
Електроника 16 33 34 35 36 37 
Електротехника 26 27 
Енергетика 29 
Ергономия 45 
Здравословен начин на живот 9 
Измерителна техника 31 
Изчислителна математика 4 
Икономика 3 
Импулсни схеми 32 
Климатология 6 
компютърни алгоритми 52 
Компютърни системи и мрежи 50 51 
Корабни задвижвания 39 
Корабоводене 25 40 
Корабоплаване 41 
Леярство 45 
Логистика 44 
Математика 5 
Материалознание 19 
Машини и механизми 8 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 46 49 
Мениджмънт 2 
Металознание 38 
Металорежещи машини 21 
Метрология 15 
Печат. Информационна дейност 42 
Програмиране 48 
Програмиране за електронно изчислителни машини 47 53 54 55 
Промишлен дизайн. Проектиране и конструиране на изделията 22 
Религия 1 
Спътникова радионавигация 30 
Технология на машиностроенето 20 
Топлотехника 17 23 
Управление на предприятията 43 
Усилватели 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 39 56 57 
агрохимия 11 
адамарови дизайни 5 
аналогова схемотехника 32 34 
апаратура 30 
асинхронни микроконвейерни системи 50 
Библия 1 
биохимия 11 
борд 2 
вал 21 
ветроагрегат 29 
ветродвигател 29 
ветроенергетика 29 
ветроэнергетика 29 
взаимозаменяемост 14 
взаимозаменяемость 14 
воден транспорт 24 
вълново течение 10 
газово азотиране 38 
генетичен фактор 9 
дентални импланти 59 
дизайн 58 59 60 
дисертация 3 5 12 20 25 33 34 35 36 38 45 47 50 53 56 58 59 
еднофазен трансформатор 27 
екологичен фактор 9 
екология 6 7 12 13 
експлоатация 21 
електрическа верига 27 
електродиализно обезсоляване на вода 29 
електродинамика 26 
електромагнитни вълни 26 
електроника 28 33 34 35 36 37 
електронни аналогови схеми 33 
електротехника 27 28 
енергетика 23 
ергономия 45 
жизнь 9 
заваряване 21 
здравословен живот 9 
зондиране 10 
измерване 31 
измерение 31 
изчислителна математика 4 
икономика 3 
инженерна графика 22 
иновации 3 
интерфейс 53 
карбонитриране 38 
Киевска Рус 1 
климатология 6 
клъстеризация 47 
комерсиализация 2 
компютърни алгоритми 48 52 
компютърни мрежи 51 
компютърни системи 50 
компютърно проектиране 49 53 
контрол 31 
контроль 31 
корабни задвижвания 39 
корабоводене 25 40 
корабоплаване 41 
корабостроене 39 
ледово поле 10 
леярство 45 
логистика 44 
лоции 40 
макроси 46 
математика 5 
математическа статистика 4 
материалознание 19 
машини и механизми 8 
металлообрабатывающее 21 
металознание 38 
металообработващи 21 
метрология 15 
микроволновые 31 
микровълнов 31 
микровълнов преобразувател 31 
модално управление 56 
морска среда 10 
морски тръбопровод 10 
морско корабоплаване 24 
морфологически модел 10 
нанотехнологии 35 
невронни мрежи 47 
нелинеен 32 
нискочестотен 18 
Новият завет 1 
ноу-хау 2 
обслужване 21 
обслуживание 21 
однофазны трансформатор 27 
организация на производството 24 
печат 42 
плазмено-прахово напластяване 58 
повърхностна вълна 10 
правоъгълно сечение 26 
предприемачество 2 
програмиране 47 48 54 55 
програмни продукти 46 
промишлен дизайн 22 
прямоугольной сечение 26 
радионавигация 30 
рациональная жизнедеятельность 9 
реклама 60 
ремонтна служба 21 
С++ 55 
смазочно оборудване 21 
спектометричен 31 
спътников 30 
средновековен университет 2 
стандартизация 14 
стоматология 59 
судовождения 30 
схемни симулатори 33 
теоретична механика 8 
теория на вероятностите 4 
технически измервания 14 
технологии 42 
технология на машиностроенето 20 
техностартер 2 
товари 24 41 
токозахранващо устройство 16 
топлотехника 17 23 
университет 2 
управление на качеството 43 
управление на предприятието 43 
усилватели 18 
финансиране 2 
фирмено управление 3 
християнство 1 
Хумболтов университет 2 
шелф 10 
! 1581 21 
CAD 22 
Excel 46 
LabVIEW 49 
электрические цепи 27 
электродиализной опреснение воды 29 
электродинамика 26 
электротехника 27