-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

С 00/ В.67 

Вишня, И.Б.

   Лицевой Летописный Свод. 100 шедевров / И.Б. Вишня . - Москва : АКЕТОН, 2012 . - 214 с.: с ил. ; 30 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10248

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 2 -

Д ТУ/ Я.61 

Янкова, Веселина М.

   Влияние на иновативността на малките и средни предприятия върху тяхната конкурентноспособност : Дисертация и автореферат / Веселина М. Янкова : ТУ-Варна . - 178 с.; с ил. и 218 с. приложения ; 30 см

   

  

Сист. No: 10223

- 3 -

ЦБ 43301 

Воронова, Екатерина Ю.

   Управленческий учет : Учебник для бакалавров / Екатерина Ю. Воронова . - Москва : Юрайт, 2012 . - 551 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-9916-1549-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10214

- 4 -

ЦБ 43300 

Иванов, Лев Н.

   Анализ стратегических решений : [эвристика] / Лев Н. Иванов . - Москва : РИОР, 2013 . - 177 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-369-00619-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10213

- 5 -

ЦБ 43303 

Климова, Наталья В.

   Экономический анализ [теория, задачи, тесты, деловые игры] : Учебное пособие / Наталья В. Климова . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 287 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9558-0257-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10216

- 6 -

ЦБ 43302 

Пирc II, Джон А.

   Стратегический менджмент / Джон А. Пирc II, Ричард В. Робинсон . - 12-е изд. . - Москва : Питер, 2013 . - 560 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-496-00082-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10215

- 7 -

ЦБ 43299 

Хайниш, Станислав В.

   Бенчмаркинг на предприятии как инструмент управления изменениями / Станислав В. Хайниш, Эльмира Т. Климова . - Москва : Едиториал УРСС, 2013 . - 144 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-354-01442-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10212

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 8 -

ЦБ 43316 

Николов, Емил

   Методология за разработване на научни статии : [Рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации] / Емил Николов, Нина Г. Николова . - София : ТУ-София, 2013 . - 87 с. ; 19 см

   

   ISBN 954-619-167-060-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10243

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 9 -

ЦБ 43278 

Галеев, Эьлфат М.

   Оптимизация. Теория, примеры, задачи : Учебное пособие . - 4-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 1012 . - 336 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-03044-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10191

- 10 -

ЦБ 43290 

Berendsen, Herman J.

   A Student's Guide to Data and Error Analysis / Herman J. Berendsen . - Cambridge : Cambridge Univertsity Press, 2011 . - 225 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-521-11940-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10203

53. Физика

- 11 -

ЦБ 43279 

Зарубин, Владимир С.

   Расчет теплонапряженных конструкций / Владимир С. Зарубин, Игорь В. Станкевич . - Москва : Машиностроение, 2005 . - 352 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-217-03291-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10192

- 12 -

ЦБ 43313 

Михайлов, Радко

   Теория на машините и механизмите : Учебник за студ. от машинните специалности в ОКС "професионален бакалавър" / Радко Михайлов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 170 с.; с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0595-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10240

57. Биологични науки. Екология

- 13 -

ЦБ 43305 

Яницкий, Олег Н.

   Экологическая культура: очерки взаимодействия науки и практики / Олег Н. Яницкий . - Москва : Ин-т социологии РАН, 2007 . - 271 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-02-035371-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10232

- 14 -

С 633/635/ С.44 

Славчева, Тодорка

   Кратък агробиологичен речник : Английски/ Руски/ Български / Тодорка Славчева, Петя Владимирова . - Плевен : Издателство ЕА, 2009 . - 92 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-450-156-3 

 корица 

Сист. No: 10247

- 15 -

Д ТУ/ Г.70 

Господинова, Наталия К.

   Система за мониторинг и устойчиво развитие на извънградски територии : Дисертация и автореферат / Наталия К. Господинова . - Варна : ТУ-Габрово, 2013 . - 189 с.:с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10229

- 16 -

ЦБ 43309 

Крачунов, Христо А.

   Експлоатация и поддържане на пречиствателни съоръжения : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Христо А. Крачунов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 218 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0585-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10236

62 Техника. Технически науки

- 17 -

Д ТУ/ П.13 

Павлова, Ирина П.

   Теоретична и експериментална оценка на слънчевия потенциал за град Варна : Дисертация, автореферат и приложение / Ирина П. Павлова . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 171 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10221

620. 1 Материалознание

- 18 -

ЦБ 43293 

Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов  : [Учебное пособие для студ. вузов] . - Москва : КолосС, 2008 . - 318 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9532-0384-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10206

- 19 -

ЦБ 43295 

Шишковский, Игорь В.

   Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и обьемных изделий / Игорь В. Шишковский . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009 . - 424 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-9221-1122-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10208

- 20 -

ЦБ 43294 

Материаловедение в машиностроении  : Учебник для бакалавров . - Москва : Юрайт, 2012 . - 535 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-1654-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10207

- 21 -

ЦБ 43311 

Skulev, Hristo

   Materials Science and Technology : Textbook and Study manual to students of TU-Varna / Hristo Skulev . - Varna : TU-Varna, 2013 . - 227 p.: with ill. ; 20 cm

   

   ISBN 954-20-0584-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10238

620. 9 Обща енергетика

- 22 -

ЦБ 43312 

Русев, Димитър

   Топлопренасяне. Учебник и ръководство за упражнения : За студ. от ТУ-Варна / Димитър Русев, Даниела Чакърова, Ирина П. Павлова . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 294 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0593-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10239

621 Maшиностроене. Транспорт

- 23 -

ЦБ 43289 

Головин, С.Ф.

   Технический сервис транспортных машин и оборудования : Учебное пособие / С.Ф. Головин . - Москва : ИНФРА-М, 2011 . - 288 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-16-003291-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10202

- 24 -

ЦБ 43286 

Дайнеко, Владимир А.

   Электрооборудование сельскохозяйственного производства / Владимир А. Дайнеко, Ирина Н. Шаукат . - Минск : Беларусь, 2011 . - 288 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-985-01-0908-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10199

- 25 -

ЦБ 43288 

Кузьмин, Николай А.

   Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности изменения работоспособности : Учебное пособие / Николай А. Кузьмин . - Москва : ФОРУМ, 2011 . - 208 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91134-534-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10201

- 26 -

Д ТУ/ Т.64 

Тодоров, Милен Ж.

   Разработване на алгоритъм за оценка на пътя на свободно дрейфащ обект при операции по търсене и спасяване в българския морски отговорен район с оглед на специфичните метеорологични условия : Дисертация и автореферат / Милен Ж. Тодоров . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 157 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10219

621. 3 Електротехника

- 27 -

Д ТУ/ Л.59 

Лилянова, Илонка Т.

   Анализ и моделиране на електромагнитни и топлинни процеси в индукционни системи с плоски индуктори : Дисертация и автореферат / Илонка Т. Лилянова . - Варна : ТУ-Габрово, 2012 . - 135 с.; с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10225

- 28 -

Д ТУ/ Щ.55 

Щреблау, Майк Ю.

   Моделиране на процесите на индукционна термична обработка : Дисертация и автореферат / Майк Ю. Щреблау . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 188 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10228

- 29 -

Д ТУ/ Г.38 

Герасимов, Константин К.

   Изследване на робастната устойчивост на електроенергийна система : Дисертация и автореферат / Константин К. Герасимов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 203 с.; с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10222

621. 31 Електроенергетика

- 30 -

ЦБ 43307 

Киров, Румен М.

   Електроснабдяване. Основи на проектирането : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Румен М. Киров . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 301 с.: с ил ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0567-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10234

621. 37 Радиотехника

- 31 -

Д ТУ / К.22 

Камбуров, Любомир П.

   Метод за анализ на характеристиките на антени от френелов тип : Дисертация и автореферат / Любомир П. Камбуров . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 122 с. ; 30 см

   Приложение 29 с.; с ил.

  

Сист. No: 10218

- 32 -

Д ТУ/ Ч.67 

Червенков, Георги Ц.

   Изследване на микролентови къси антени : Дисертация и автореферат / Георги Ц. Червенков . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 226 с.; с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10230

621. 38 Електроника

- 33 -

С 621.382 / Е.65 

Эннс, Виктор И.

   Проектирование аналоговых КМОП-микросхем : Краткий справочник разработчика / Виктор И. Эннс, Юрий М. Кобзев . - Москва : Горячая линия-Телеком, 2005 . - 454 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-93517-238-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10197

- 34 -

ЦБ 43284 

Бурбаева, Нина В.

   Сборник задач по полупроводниковой электронике / Нина В. Бурбаева, Татьяна С. Днепровская . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 . - 168 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0402-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10196

- 35 -

ЦБ 43314 

Гигов, Христо И.

   Измервателна електроника : За студ. от ТУ-Варна / Христо И. Гигов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 312 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0594-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10241

- 36 -

ЦБ 43310 

Ковачев, Димитър М.

   Учебни тестове за самоподготовка по импулсна и цифрива схемотехника: тестове и задачи : За студ. от ТУ-Варна / Димитър М. Ковачев, Антим Х. Йорданов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 78 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0592-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10237

621. 39 Съобщителна техника

- 37 -

ЦБ 43285 

Чан, Танг Т.

   Мир радиоэлектроники. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов и проектирование аналоговых систем / Танг Т. Чан . - Москва : Техносфера, 2013 . - 192 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-94836-340-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10198

- 38 -

Д ТУ/ Ш.87

Шотова, Мариана И.

   Програмен директен цифров синтез на сигнали : Дисертация и автореферат / Мариана И. Шотова . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 153 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10227

621. 7 Технология на металите

- 39 -

ЦБ 43306 

Лефтеров, Евстати Л.

   Оптимални методи и средства за механична обработка : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Евстати Л. Лефтеров . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 159 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0590-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10233

629. 128 Корабостроене

- 40 -

Д ТУ/ С.97 

Съчкова, Йорданка Г.

   Автоматизирано проектиране на корабна надстройка : Дисертация и автореферат / Йорданка Г. Съчкова . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 224 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10226

- 41 -

ЦБ 43315 

Дамянлиев, Трайчо П.

   Автоматизирани системи за проектиране на кораби и морски съоръжения : За студ. от ТУ-Варна / Трайчо П. Дамянлиев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 296 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0588-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10242

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 42 -

ЦБ 43298 

Родунер, Эмиль

   Мир материалов и технологий. Размерные эффекты в наноматериалах / Эмиль Родунер . - Москва : Техносфера, 2010 . - 352 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-94836-265-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10211

- 43 -

ЦБ 43297 

Мир материалов и технологий. Полимерные нанокомпозиты  /  Под ред. Май Ю-Винг . - Москва : Техносфера, 2011 . - 688 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-94836-203-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10210

- 44 -

ЦБ 43296 

Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам  /  Под ред. Г.Л. Азоев . - Москва : БИНОМ, 2011 . - 319 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 5-9963-0421-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10209

- 45 -

ЦБ 43291 

Марукович, Евгений И.

   Литейные сплавы и технологии : Монография / Евгений И. Марукович, Михаил И. Карпенко . - Минск : Беларуская навука, 2012 . - 442 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-985-08-1499-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10204

681. 3 Изчислителна техника

- 46 -

ЦБ 43308 

Божикова, Виолета Т.

   Приложно програмиране със С# и VISUAL STUDIO.NET : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Виолета Т. Божикова, Надежда С. Рускова . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 228 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20- 0591-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10235

- 47 -

ЦБ 43304 

Agile Contracts. Creating and Managing Successful Projects with Scrum  . - New Jersey : Wiley and Sons, 2013 . - 286 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-118-63094-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10231

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 48 -

ЦБ 43287 

Кудрявцев, Евгений М.

   Основы автоматизированного проектирования : Учебник / Евгений М. Кудрявцев . - Москва : Академия, 2011 . - 304 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7695-6004-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10200

Изкуство. Дизайн (74)

- 49 -

ЦБ 43282 

токарев, Герман

   Все о драгоценных камнях . - Москва : Эксмо, 2012 . - 224 с: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-699-54730-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10194

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

- 50 -

С 00/ В.67 

Вишня, И.Б.

   Лицевой Летописный Свод. 100 шедевров / И.Б. Вишня . - Москва : АКЕТОН, 2012 . - 214 с.: с ил. ; 30 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10248

- 51 -

С 94 / Б. 24 

Балязин, Вольдемар Н.

   Неофициальная история России / Вольдемар Н. Балязин . - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013 . - 448 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-5-373-04873-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10193


 Индекс по АВТОРИ

Адаскин, Анатолий М. 20 
Азоев, Г.Л. 44 
Балязин, Вольдемар Н. 51 
Божикова, Виолета Т. 46 
Бурбаева, Нина В. 34 
Вишня, И.Б. 1 50 
Владимирова, Петя 14 
Воронова, Екатерина Ю. 3 
Галеев, Эьлфат М. 9 
Герасимов, Константин К. 29 
Гигов, Христо И. 35 
Головин, С.Ф. 23 
Господинова, Наталия К. 15 
Дайнеко, Владимир А. 24 
Дамянлиев, Трайчо П. 41 
Днепровская, Татьяна С. 34 
Зарубин, Владимир С. 11 
Иванов, Лев Н. 4 
Йорданов, Антим Х. 36 
Камбуров, Любомир П. 31 
Карпенко, Михаил И. 45 
Киров, Румен М. 30 
Климова, Наталья В. 5 
Климова, Эльмира Т. 7 
Кобзев, Юрий М. 33 
Ковачев, Димитър М. 36 
Крачунов, Христо А. 16 
Кудрявцев, Евгений М. 48 
Кузьмин, Николай А. 25 
Лефтеров, Евстати Л. 39 
Лилянова, Илонка Т. 27 
Марукович, Евгений И. 45 
Михайлов, Радко 12 
Николов, Емил 8 
Николова, Нина Г. 8 
Оськин, В.А. 18 
Павлова, Ирина П. 17 22 
Пер. с англ. 37 
Пирc II, Джон А. 6 
Робинсон, Ричард В. 6 
Родунер, Эмиль 42 
Русев, Димитър 22 
Рускова, Надежда С. 46 
Славчева, Тодорка 14 
Станкевич, Игорь В. 11 
Съчкова, Йорданка Г. 40 
Тодоров, Милен Ж. 26 
Токарев, Герман 49 
Хайниш, Станислав В. 7 
Чакърова, Даниела 22 
Чан, Танг Т. 37 
Червенков, Георги Ц. 32 
Шаукат, Ирина Н. 24 
Шишковский, Игорь В. 19 
Шотова, Мариана И. 38 
Щреблау, Майк Ю. 28 
Ю-Винг, Май 43 
Яницкий, Олег Н. 13 
Янкова, Веселина М. 2 
Berendsen, Herman J. 10 
et all. 47 
Opelt, Andreas 47 
Skulev, Hristo 21 
Эннс, Виктор И. 33 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирани системи за проектиране на кораби и морски съоръжения 41 
Автоматизирано проектиране на корабна надстройка 40 
Анализ и моделиране на електромагнитни и топлинни процеси в индукционни системи с плоски индуктори 27 
Анализ стратегических решений 4 
Бенчмаркинг на предприятии как инструмент управления изменениями 7 
Влияние на иновативността на малките и средни предприятия върху тяхната конкурентноспособност 2 
Все о драгоценных камнях 49 
Експлоатация и поддържане на пречиствателни съоръжения 16 
Електроснабдяване. Основи на проектирането 30 
Измервателна електроника 35 
Изследване на микролентови къси антени 32 
Изследване на робастната устойчивост на електроенергийна система 29 
Кратък агробиологичен речник 14 
Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и обьемных изделий 19 
Литейные сплавы и технологии 45 
Лицевой Летописный Свод. 100 шедевров 1 50 
Материаловедение в машиностроении 20 
Метод за анализ на характеристиките на антени от френелов тип 31 
Методология за разработване на научни статии 8 
Мир материалов и технологий. Полимерные нанокомпозиты 43 
Мир материалов и технологий. Размерные эффекты в наноматериалах 42 
Мир радиоэлектроники. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов и проектирование аналоговых систем 37 
Моделиране на процесите на индукционна термична обработка 28 
Неофициальная история России 51 
Оптимални методи и средства за механична обработка 39 
Оптимизация. Теория, примеры, задачи 9 
Основы автоматизированного проектирования 48 
Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов 18 
Приложно програмиране със С# и VISUAL STUDIO.NET 46 
Програмен директен цифров синтез на сигнали 38 
Проектирование аналоговых КМОП-микросхем 33 
Разработване на алгоритъм за оценка на пътя на свободно дрейфащ обект при операции по търсене и спасяване в българския морски отговорен район с оглед на специфичните метеорологични условия 26 
Расчет теплонапряженных конструкций 11 
Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам 44 
Сборник задач по полупроводниковой электронике 34 
Система за мониторинг и устойчиво развитие на извънградски територии 15 
Стратегический менджмент 6 
Теоретична и експериментална оценка на слънчевия потенциал за град Варна 17 
Теория на машините и механизмите 12 
Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности изменения работоспособности 25 
Технический сервис транспортных машин и оборудования 23 
Топлопренасяне. Учебник и ръководство за упражнения 22 
Управленческий учет 3 
Учебни тестове за самоподготовка по импулсна и цифрива схемотехника: тестове и задачи 36 
A Student's Guide to Data and Error Analysis 10 
Agile Contracts. Creating and Managing Successful Projects with Scrum 47 
Materials Science and Technology 21 
Экологическая культура: очерки взаимодействия науки и практики 13 
Экономический анализ [теория, задачи, тесты, деловые игры] 5 
Электрооборудование сельскохозяйственного производства 24 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика. Техническа кибернетика. 48 
Автомобили. Автомобилостроене 25 
Антени 31 
Екология 13 15 16 
Електроенергетика 29 30 
Електроника 34 35 36 
Електротехника 27 28 
Изкуство. Приложно изк. Фотография 49 
Икономика 2 3 4 5 7 
История 51 
Комуникационна техника 38 
Корабоплаване 26 
Корабостроене 40 41 
Култура 1 50 
Леярство 45 
Математика 10 
Математическо програмиране 9 
Материалознание 18 19 20 21 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 46 47 
Мениджмънт 6 
Механика на деформируемите тела 11 
Микроелектроника, микропроцесори 33 
Нанотехнологии 42 43 44 
Научна информация 8 
Радиоелектронна апаратура 32 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 14 
Речници 14 
Съобщителна техника 37 
Теория на машините и механизмите 12 
Технология на металите. Металообработване 39 
Топлопроводимост. Топлопредаване 22 
Топлотехника 17 
Транспорт 23 24 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирано проектиране 40 41 48 
автомобилостроене 25 
агрономство 14 
анализ 5 
антени 31 32 
бенчмаркинг 7 
биология 14 
дисертация 2 15 17 26 27 28 29 31 32 38 40 
екология 13 15 16 
експлоатация 16 25 
електроенергетика 29 
електромагнитни процеси 27 
електроника 35 36 
електроснабдяване 30 
електротехника 28 
извънградски територии 15 
икономика 2 3 4 5 7 
импулсна техника 36 
индексиране 8 
индукционна термична обработка 28 
индукционни системи 27 
историческа хронология 1 50 
история 51 
КМОП-микросхеми 33 
комуникационна техника 31 
конструкции 11 
конструкционни материали 18 
конструкционные материалы 18 
корабни съоръжения 41 
корабоплаване 26 
корабостроене 40 41 
култура 1 50 
лазери 19 
лазерный синтез 19 
литейные сплавы 45 
математика 9 
материалознание 18 20 21 
машиностроене 20 
мезоструктур 19 
мениджмънт 6 
механична обработка 39 
микроелектроника 33 
миниатюри 1 50 
мониторинг 15 
нанокомпозити 43 
нанотехнологии 42 43 44 
напрежения 11 
научни статии 8 
оптимизация 9 
организация на производството 2 
плоски индуктори 27 
полимери 43 
полупроводникова електроника 34 
прахова металургия 19 
пречистване 16 
програмиране 46 
радиоелектронна апаратура 32 
радиоэлектроника 37 
растениевъдство 14 
расчет 11 
рефериране 8 
робастни системи 29 
Русия 1 50 51 
С++ 46 
сервиз 23 
скъпоценни камъни 49 
слънчева енергия 17 
стратегия 4 6 
счетоводство 3 
теория на машините 12 
теория на механизмите 12 
технология на металите 39 
топлопренасяне 22 
топлотехника 17 
транспорт 23 
управление на предприятието 2 
френелови антени 31 
цифрова обработка на сигналите 38 
цифрова схемотехника 36 
computer contracts 47 
computer software development 47 
data analysis 10 
error analysis 10 
materials 21 
VISUAL STUDIO.NET 46