-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

 

PONS Нов универсален речник. Българско - английски  : 121000 думи, изрази и значения . - 3. изд. . - Велико Търново : АБАГАР, 2007 . - 1050 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-8278-71-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10832

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 2 -

ЦБ 43734 

Хант, Гарри Т.

   О природе сознания. С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения / Гарри Т. Хант . - Москва : Издателство"АСТ", 2004 . - 555 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-17-022758-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10829

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 3 -

ЦБ 43733 

Брекенридж, Диърдри

   PR 2.0. Нови медии. Нови средства. Нова комуникация / Диърдри Брекенридж . - София : СИЕЛА, 2009 . - 278 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-28-0601-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10830

34. Право

- 4 -

ЦБ 43735 

Белов, Мартин

   Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти / Мартин Белов . - София : Сиби, 2009 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-730-593-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10828

- 5 -

ЦБ 43732 

Танчев, Евгени

   Сравнително конституционно право : Учебник / Евгени Танчев, Мартин Белов . - София : Сиби, 2009 . - 648 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-730-615-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10831

- 6 -

ЦБ 43755 

Енчев, Валентин

   Основи на морското право : За ВУЗ / Валентин Енчев . - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2012 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8991-69-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10855

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 7 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : "Ракурси" ООД . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-42-5 

   Т. 2. Тестът в е-обучението . - 2014 . - 206 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10863

- 8 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : "Ракурси" ООД . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-43-2 

   Т. 3. Методика на е-обучението . - 2014 . - 377 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10864

- 9 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : "Ракурси" ООД . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-44-9 

   Т. 4. Свободният софтуер в е-обучението . - 2014 . - 325 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10865

- 10 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : "Ракурси" ООД . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-45-6 

   Т. 5. Специално образование и е-обучение . - 2014 . - 239 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10866

- 11 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Фани Бойкова . - Пловдив : "Ракурси" ООД . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-47-0 

   Т. 7. Български език, литература и е-обучение . - 2014 . - 206 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10867

- 12 -

ЦБ 43762 

Е - обучението: В 7 т.  /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : "Ракурси" ООД, 2014- . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8852-41-8 

   Т. 1. Увод в е-обучението . - 2014 . - 695 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10862

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 13 -

ЦБ II. 2894 

Георгиев, Диян М.

   Екология и опазване на околната среда. Формуляри за теренна и лабораторна работа : [Уч. пособие] / Диян М. Георгиев . - Стара Загора : РИК "Искра-М-И", 2015 . - 152 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7095-08-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10848

53. Физика

- 14 -

ЦБ 43754 

Дюлгерова, Пенка

   Ръководство за лабораторни упражнения по Физика с основи на биофизиката : За ВУЗ / Пенка Дюлгерова, Стефка Атанасова, Николай Такучев . - Стара Загора : КОТА ПРИНТ, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-305-274-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10854

57. Биологични науки. Екология

- 15 -

ЦБ 43737 

Михайлова, Ангелина

   Борба срещу неприятелите по растенията. Насекоми и нематоди / Ангелина Михайлова, Георги Тренчев, Маргарита Динева . - София : Изд."ПъблишСайСет-Еко", 2001 . - 320с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-749-017-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10846

- 16 -

ЦБ 43747 

Бойчева, Светлана

   Микробиология. Кратък курс за ВУЗ / Светлана Бойчева . - Стара Загора : АИ "Тракийски университет", 2010 . - 225 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8379-07-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10841

- 17 -

ЦБ 43736 

Желева-Богданова, Елена И.

   Рекултивация на нарушени терени : Учебник за ВУЗ / Елена И. Желева-Богданова . - София : Изд."ПъблишСайСет-Еко", 2010 . - 411 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-749-063-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10847

- 18 -

ЦБ 43753 

Божинов, Божин

   Обща генетика : Учебник за студ. от ВУЗ / Божин Божинов . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 954-517-173-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10853

- 19 -

ЦБ 43751 

Ганушева, Невенка

   Ръководство за упражнения по селекция, семепроизводство и растителни биотехнологии : Уч. пособие за ВУЗ / Невенка Ганушева, Светла Янчева, Марина Марчева . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2013 . - 21 см

   

   ISBN 954-517-187-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10834

- 20 -

ЦБ 43749 

Гънчев, Доньо

   Ръководство по екотоксикология / Доньо Гънчев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2014 . - 22 см

   

   ISBN 954-517-204-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10837

- 21 -

ЦБ 43752 

Гънчев, Доньо

   Ръководство по фитофармация / Доньо Гънчев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2014 . - 22 см

   

   ISBN 954-517-203-8 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10852

62 Техника. Технически науки

- 22 -

ЦБ 43761 

Златева, Пенка Н.

   Горивна техника и технологии : Учебник за студ. от спец."Т", "СИХНГП" / Пенка Н. Златева . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0575-9 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10861

620. 1 Материалознание

- 23 -

ЦБ 43756 

Ставрев, Димитър С.

   Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци : Монография / Димитър С. Ставрев, Владимир С. Щърбаков, Цанка Д. Дикова ; Под общ. ред. на Димитър С. Ставрев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 295 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-826-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10856

621 Maшиностроене. Транспорт

- 24 -

ЦБ 43746 

Мандраджиев, Сава

   Земеделски машини : Учебник за студ. от АУ-Пловдив / Сава Мандраджиев . - [ 2 прераб. изд.] . - Пловдив : Издателство "Авто Спектър", 2006 . - 280 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8932-39-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10851

- 25 -

ЦБ 43744 

Трендафилов, Красимир

   Ръководство за упражнения по експлоатация на машинно- тракторния парк : За студ. от ВУЗ / Красимир Трендафилов . - Стара Загора : АИ "Тракийски университет", 2012 . - 94 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-338-040-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10840

- 26 -

ЦБ 43745 

Земеделска енергетика - трактори  : Учебник за ВУЗ . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2015 . - 22 см

   

   ISBN 954-517-222-9 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10836

621. 39 Съобщителна техника

- 27 -

ЦБ 43760 

Савов, Сава В.

   Антени и микровълнова техника : За студ. от спец."КТТ" / Сава В. Савов . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 280 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0748-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10860

629. 128 Корабостроене

- 28 -

ЦБ 43757 

Мишкаров, Костадин

   Навигационни и експлоатационни особености на плаването в ледови условия : Научна монография / Костадин Мишкаров . - Бургас : Издателство "ЛИБРА СКОРП", 2015 . - 170 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-471-298-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10857

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 29 -

ЦБ 43743 

Биологично производство на разсад домати и краставици  . - Пловдив : Селскостопанска академия . - 21 см

   

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10835

- 30 -

ЦБ 43738 

Върлев, Иван

   Потенциал, ефективност и риск при отглеждане на царевицата в България / Иван Върлев . - София : Рекламно-изд. къща "Пони", 2008 . - 128 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9467-24-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10838

- 31 -

ЦБ II. 2895 

Ръководство за упражнения по растениевъдство  : За студенти от Аграрния факултет на Тракийски университет-Ст.Загора . - Стара Загора : АИ "Тракийски университет", 2011 . - 125 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-338-024-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10839

- 32 -

ЦБ 43740 

Порязов, Иван Б.

   Зеленчукопроизводство / Иван Б. Порязов, Валентина П. Петкова, Нася Б. Томлекова . - София : Издателство "Дими 99", 2013 . - 318 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-765-064-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10845

- 33 -

ЦБ 43748 

Ройчев, Венелин

   Ръководство за упражнения по ампелография : За студ. от АУ-Пловдив / Венелин Ройчев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2014 . - 253 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-201-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10842

- 34 -

ЦБ 43739 

Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство със семепроизводство  : За студ. от АУ-Пловдив . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2014 . - 168 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-224-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10843

- 35 -

ЦБ 43742 

Технология за производство на захарна царевица  . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2014 . - 44 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-517-208-3 

 корица 

Сист. No: 10833

- 36 -

ЦБ 43750 

Сакалиева, Димитрийка

   Ръководство за упражнения по имунитет на растенията : За ВУЗ / Димитрийка Сакалиева . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2015 . - 20 см

   

   ISBN 954-517-228-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10849

681. 3 Изчислителна техника

- 37 -

ЦБ 43758 

Антонов, Анатолий С.

   Дискретни структури. Учебно пособие : За студ. от спец."КСТ, СИТ" на ТУ-Варна / Анатолий С. Антонов, Владимир Н. Николов, Ивайло П. Пенев . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 128 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0739-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10858

- 38 -

ЦБ 43759 

Антонов, Анатолий С.

   Дискретни структури. Ръководство за семинарни упражнения : За студ. от спец."КСТ", "СИТ" на ТУ-Варна / Анатолий С. Антонов, Владимир Н. Николов, Ивайло П. Пенев . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 96 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0746-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10859

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

- 39 -

ЦБ 43731 

Войнов, Войно

   Адмиралът на султан Мехмед II. Ч.1- : Исторически роман / Войно Войнов . - Варна : Издателство"МС", 2014- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8493-59-8 

   Ч.1. Най-изкустният посол на Мурад . - 2014 . - 224 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10827


 Индекс по АВТОРИ

Антонов, Анатолий С. 37 38 
Атанасова, Стефка 14 
Белов, Мартин 4 5 
Божинов, Божин 18 
Бойкова, Фани 11 
Бойчева, Светлана 16 
Брекенридж, Диърдри 3 
Войнов, Войно 39 
Върлев, Иван 30 
Ганушева, Невенка 19 
Георгиев, Диян М. 13 
Гънчев, Доньо 20 21 
Дикова, Цанка Д. 23 
Динева, Маргарита 15 
Дюлгерова, Пенка 14 
Енчев, Валентин 6 
Желева-Богданова, Елена И. 17 
Златева, Пенка Н. 22 
Иринчев, Димитър 26 
Мандраджиев, Сава 24 
Марчева, Марина 19 
Михайлова, Ангелина 15 
Михов, Красимир 34 
Мишкаров, Костадин 28 
Николов, Владимир Н. 37 38 
Павлов, Димитър 31 
Пенев, Ивайло П. 37 38 
Пер. с англ. 2 
Петкова, Валентина П. 32 
Петкова, Екатерина 11 
Порязов, Иван Б. 32 
Ройчев, Венелин 33 
Савов, Сава В. 27 
Сакалиева, Димитрийка 36 
Севов, Атанас 35 
Ставрев, Димитър С. 23 
Такучев, Николай 14 
Танчев, Евгени 5 
Томлекова, Нася Б. 32 
Тотков, Георги 7 8 9 10 11 12 
Трендафилов, Красимир 25 
Тренчев, Георги 15 
Тринговска, Иванка 29 
Хант, Гарри Т. 2 
Щърбаков, Владимир С. 23 
Янчева, Светла 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адмиралът на султан Мехмед II. Ч.1- 39 
Антени и микровълнова техника 27 
Биологично производство на разсад домати и краставици 29 
Борба срещу неприятелите по растенията. Насекоми и нематоди 15 
Горивна техника и технологии 22 
Дискретни структури. Ръководство за семинарни упражнения 38 
Дискретни структури. Учебно пособие 37 
Е - обучението: В 7 т. 7 8 9 10 11 12 
Екология и опазване на околната среда. Формуляри за теренна и лабораторна работа 13 
Зеленчукопроизводство 32 
Земеделска енергетика - трактори 26 
Земеделски машини 24 
Микробиология. Кратък курс за ВУЗ 16 
Навигационни и експлоатационни особености на плаването в ледови условия 28 
О природе сознания. С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения 2 
Обща генетика 18 
Основи на морското право 6 
Потенциал, ефективност и риск при отглеждане на царевицата в България 30 
Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти 4 
Рекултивация на нарушени терени 17 
Ръководство за лабораторни упражнения по Физика с основи на биофизиката 14 
Ръководство за упражнения по ампелография 33 
Ръководство за упражнения по експлоатация на машинно- тракторния парк 25 
Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство със семепроизводство 34 
Ръководство за упражнения по имунитет на растенията 36 
Ръководство за упражнения по растениевъдство 31 
Ръководство за упражнения по селекция, семепроизводство и растителни биотехнологии 19 
Ръководство по екотоксикология 20 
Ръководство по фитофармация 21 
Сравнително конституционно право 5 
Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци 23 
Технология за производство на захарна царевица 35 
PONS Нов универсален речник. Българско - английски 1 
PR 2.0. Нови медии. Нови средства. Нова комуникация 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агрономия 17 
Биофизика 14 
Биохимия 21 
Вредитeли на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 15 36 
Екология 13 17 20 
Зоология 15 
Избирателно право 4 
История 39 
Конституции 5 
Корабоплаване 28 
Материалознание 23 
Мислене. Психология на мисленето 2 
Морско право. Морско законодателство 6 
Обща генетика. Обща цитогенетика. Имуногенетика 18 
Приложна микробиология 16 
Програмиране за електронно изчислителни машини 37 38 
Просвета. Образование 7 8 9 10 11 12 
Радиосъобщителна техника 27 
растениевъдство 21 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 29 30 31 32 33 34 35 
Рекламно дело 3 
Речници 1 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт ; Вж и 629. 114. 2 24 25 26 
Топлотехника 22 
Транспортиране и съхраняване на течности и газове. Оборудване и апаратура 22 
Физиология на растенията 19 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агрономство 17 
ампелография 33 
антени 27 
биология 19 20 21 
биофизика 14 
българско-английски речник 1 
връзки с обществеността 3 
горива 22 
екология 13 15 17 20 
енергетика 26 
зеленчукопроизводство 32 
земеделие 17 26 30 31 36 
зоология 15 
история 39 
конституционно право 5 
корабоплаване 28 
математика 37 
материалознание 23 
микробиология 16 18 
мислене 2 
морско право. морско законодателство 6 
образование 7 8 9 10 11 12 
обучение 7 8 9 10 11 12 
права на човека 4 
програмиране 37 38 
пряка демокрация 4 
психологически изследвания 2 
радиотехника 27 
растениевъдство 19 21 29 32 33 34 35 36 
селско стопанство 24 25 29 30 31 34 35 
сплави 23 
топлотехника 22 
транспорт 24 25 
физика 14