-= НОВИ КНИГИ =-

- 1 -

ЦБ 44052 
 Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив 

   Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов /  Ред. Георги Л. Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 35 см

   

   ISBN 978-619-7343-00-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11144

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 2 -

ЦБ 44055 

Савич, И. М.

   Информатика творения / И. М. Савич . - 2-е перераб. и доп. изд. . - Санкт-Петербург : ИЦ " Академия", 2016 . - 376 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-93762-121-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10992

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 3 -

ЦБ 44035 

Теория и практика на социалната работа. Проблеми и перспективи  : [Сборник статии] . - София : УИ "Св. св. Кирил и Методий ", 2003 . - 261 с.; с ил. ; 19 см

   

   ISBN 954-07-1809-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11315

- 4 -

ЦБ 44042 

Социална работа с деца и семейства  /  Отг. ред. Никола Вълчев . - София : ГорексПрес, 2005 . - 20 см

   

   ISBN 954-616-145-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11322

- 5 -

ЦБ 44045-К 

Социални изследвания  : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 9-12 септември 2007, Лозенец . - Велико Търново : Фабер, 2007 . - 18 см

   

   ISBN 954-775-877-3 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11326

- 6 -

ЦБ 44038 

Шошева, Веска

   Умения за социална работа : Помагало за социален тренинг / Веска Шошева, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска . - Стара Загора : СД"Контраст", 2008 . - 151 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9443-27-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11318

- 7 -

ЦБ 44039 

Дискусионни групи за майки  : Наръчник "стъпка по стъпка" за водене на групи за подкрепа на майки, лишени от свобода . - Атина[Благоевград] : УИ "Неофит Рилски", 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-960-9766-03-6 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11319

- 8 -

ЦБ 44040 

Драма уъркшоп "Приятни граници"  : Наръчник "стъпка по стъпка" за водене на групи за подкрепа на деца . - Атина[Благоевград] : УИ "Неофит Рилски", 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-960-98902-5-0 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11320

- 9 -

ЦБ 44041 

Отглеждане и възпитание на дете през затворнически решетки. Ръководство за специалисти  . - Атина[Благоевград] : УИ "Неофит Рилски", 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-960-98902-9-8 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11321

- 10 -

ЦБ 44044 

Бенкова, Красимира

   Етика на социалната работа / Красимира Бенкова . - Стара Загора : Контраст, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-338-061-9 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11324

- 11 -

ЦБ 44043 

Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания  : Проект LLP-2013-GRU-LP-01 "Нови ресурси за общността" секторна програма Грюндвиг . - Велико Търново : Фабер, 2015 . - 20 см

   

   ISBN 954-619-00-0383-0 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11323

- 12 -

ЦБ 44034 

Приятел на аутист  . - София : Симолини 94, 2015 . - 159 с.: с ил. ; 19 см

   Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието"

   ISBN 978-619-90053-2-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11314

- 13 -

ЦБ II. 2956 

Система за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база данни [CAN-MDS]. Политика и процедури  : Наръчник . - Благоевград : УИ "Неофит Рилски", 2015 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-00-0004-6 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11325

- 14 -

ЦБ 44053 

Марков, Неделин

   Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България : Монографично изследване / Неделин Марков . - Стара Загора : ИК"Кота", 2017 . - 152 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-305-456-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10303

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 15 -

ЦБ 44048 

Пантев, Николай Д.

   Висшето инженерно-техническо образование във Варна: Ч. 1 - / Николай Д. Пантев . - Варна : ТУ-Варна, 1997 - . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0056-1 

   Ч. 1. [1945-1956] Техническият факултет на варненския Държавен Университет "Св. Кирил Славянобългарски" . - 1997 . - 88 стр.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10259

- 16 -

ЦБ 44047-К 

България в ЕС: първи резултати  : Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 . - София : ГорексПрес, 2007 . - 25см

   

   ISBN 954-616-185-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11328

- 17 -

ЦБ 44046-К 

България в ЕС: първи резултати  : Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнина от създаването Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Ме тодий" 30-31 май 2008 . - София : ГорексПрес, 2008 . - 25см

   

   ISBN 954-616-139-X 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11327

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

53. Физика

- 18 -

ЦБ II. 2951 

Ников, Николай Я.

   Радиационна, химическа и биологична безопасност : Учебник / Николай Я. Ников, Недю Попов, Татяна Л. Жекова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0782-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11297

57. Биологични науки. Екология

- 19 -

ЦБ II. 2903 

Даскалова, Надя Г.

   Ръководство за упражнения по растениевъдство: Ч.1-2 / Надя Г. Даскалова . - Варна : ТУ-Варна, 2016- . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0786-9 

   Ч.2. [Технически и етеричномаслени култури] . - 2018 . - 71 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11298

- 20 -

ЦБ II. 2951 

Ников, Николай Я.

   Радиационна, химическа и биологична безопасност : Учебник / Николай Я. Ников, Недю Попов, Татяна Л. Жекова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0782-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11297

62 Техника. Технически науки

- 21 -

ЦБ 44028-K 

Proceedings of the Second International Scientific Conference Intelligent Information Technologies for Indusry [IITI,17] : Vol.1-2  : Advances in Intelligent Systems and Computing . - Cham : Springer Nature . - 22 cm

   

   ISBN 978-30319-68323-2 

   Vol.1.[Vol.679] . - 2017 . - 547 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11302

- 22 -

ЦБ 44028-K 

Proceedings of the Second International Scientific Conference Intelligent Information Technologies for Indusry [IITI,17] : Vol.1-2  : Advances in Intelligent Systems and Computing . - Cham : Springer Nature . - 22 cm

   

   ISBN 978-3-319-68323-2 

   Vol.2.[Vol.680] . - 2017 . - 470 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11303

620. 1 Материалознание

- 23 -

ЦБ 44025 

Лефтеров, Евстати Л.

   Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите / Евстати Л. Лефтеров, Таня Аврамова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0781-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11299

621 Maшиностроене. Транспорт

- 24 -

ЦБ 44026 

Консулова-Бакалова, Мария И.

   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето : Ръководство за лабораторни упражнения / Мария И. Консулова-Бакалова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 19 см см

   

   ISBN ISBN 954-20-07838 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11300

621. 3 Електротехника

- 25 -

Д ТУ/ Д.77 

Донева, Мирослава Г.

   Вариационен анализ на електрически вериги : Дисертация / Мирослава Г. Донева . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11295

- 26 -

Д ТУ/ Н.70 

Ников, Борислав Н.

   Изследване на процеса на полуавтоматично заваряване на металите под вода : Дисертация / Борислав Н. Ников . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11293

- 27 -

Д ТУ/ Н.70 

Ников, Дойчин Н.

   Изследване на процеса на ръчно електродъгово заваряване на металите под вода : Дисертация / Дойчин Н. Ников . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 222 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11292

621. 31 Електроенергетика

- 28 -

ЦБ 44031 

Pavlovic, Tomislav M.

   Obnovljivi izvori energije: Kn.XVII[Kn.18] : Monografije / Tomislav M. Pavlovic, Dragana D. Milosavljevic, Dragoljub Lj. Mirjanic . - Banja Luka : Akademija Nauka i Umjetnosti Republike Srpske, 2013 . - 364 p.: with ill ; 24 cm + CD

   

   ISBN 978-99938-21-41-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11306

- 29 -

ЦБ 44032 

Solar Energy in Serbia, Greece and the Republik of Srpska: Vol. XXVI[Vol.26]  : Monographs . - Banja Luka : Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, 2015 . - 694 p.: with ill ; 24 cm + CD

   

   ISBN 978-99938-21-70-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11307

- 30 -

Д ТУ/ И.22 

Иванова, Гинка Х.

   Изследване и анализ на качеството на електрическата енергия на кораба и влиянието му върху режимите на работа на корабната електроенергийна система и корабното електрообзавеждане : Дисертация / Гинка Х. Иванова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11294

621. 38 Електроника

- 31 -

ЦБ 44049 

Българската специална електроника (1951-1989)  /  Състав. Иван Кошинов . - София : Водолей, 2005 . - 160 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9415-07-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10929

- 32 -

ЦБ 44050 

Бороджиева, Адриана Н.

   Импулсна и цифрова схемотехника : Протоколна тетрадка за практически упражнения / Адриана Н. Бороджиева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-712-723-4 

   

   

 корица 

Сист. No: 11143

629. 128 Корабостроене

- 33 -

ЦБ II. 2958 

Крушев, А. С.

   Ръководство за решаване на задачи по морска астронавигация : Справочно пособие / А. С. Крушев . - Варна : ЯНИАПРЕС, 2004 . - 32 см

   

   ISBN 954-9393-01-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11330

- 34 -

ЦБ II. 2959 

Крушев, А. С.

   Ръководство за водене на корабен дневник / А. С. Крушев . - Варна : ЯНИАПРЕС, 2004 . - 32 см

   

   ISBN 954-9393-02-Х 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11331

- 35 -

ЦБ II. 2961 

Ръководство за коригиране на английски адмиралтейски морски карти  / А. С. Крушев . - Варна : ЯНИАПРЕС, 2004 . - 32 см

   

   ISBN 954-9393-03-8 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11333

- 36 -

Д ТУ/ И.22 

Иванова, Гинка Х.

   Изследване и анализ на качеството на електрическата енергия на кораба и влиянието му върху режимите на работа на корабната електроенергийна система и корабното електрообзавеждане : Дисертация / Гинка Х. Иванова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11294

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 37 -

Д ТУ/ Н.70 

Ников, Борислав Н.

   Изследване на процеса на полуавтоматично заваряване на металите под вода : Дисертация / Борислав Н. Ников . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11293

- 38 -

Д ТУ/ Н.70 

Ников, Дойчин Н.

   Изследване на процеса на ръчно електродъгово заваряване на металите под вода : Дисертация / Дойчин Н. Ников . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 222 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11292

681. 3 Изчислителна техника

- 39 -

ЦБ 44029-K 

Advances in Databases and Information Systems: 11th[Eleventh] East European Conference, ADBIS 2007 Varna, Bulgaria, September 29-October 3,2007  : Proceedings /  Ed. by Yannis Ioannidis . - Berlin : Springer, 2007 . - 376 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-540-75184-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11304

- 40 -

ЦБ 44054 

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева . - София : Нов български университет, 2017 . - 427 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-999-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10932

- 41 -

ЦБ 44030-K 

Computer Systems and Tecnologies: 18th[Eitinth] International Conference, CompSysTech'17 Ruse, Bulgaria, June23-24,2017  : Proceedings /  Chief Ed. Boris Rachev : ACM, 2017 . - 22 cm

   John Atanasov Society of Automatics and Informatics

   ISBN 978-1-4503-5234-5 

   [Vol.1369] . - 2017 . - 337 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11305

- 42 -

ЦБ 44027 

Николов, Венцислав Г.

   Разпределени приложения със C# и Visual Studio.NET : Записки за студ. от магистърски програми по Microsift информационни технологии / Венцислав Г. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0784-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11301

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 43 -

Д ТУ/ У.33 

Узунов, Веско Х.

   Квазиоптимално управление на обект с разпределени параметри-тунелна пещ : Дисертация / Веско Х. Узунов . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11296

- 44 -

ЦБ 44026 

Консулова-Бакалова, Мария И.

   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето : Ръководство за лабораторни упражнения / Мария И. Консулова-Бакалова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 19 см см

   

   ISBN ISBN 954-20-07838 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11300

Изкуство. Дизайн (74)

- 45 -

ЦБ I. 1390 

Fancy Alphabets  : Alphabets Ornementaux . - Amsterdam : The Pepin Press, 2005 . - 287 p.: with ill ; 15 cm + CD

   

   ISBN 90-5768-062-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11308

- 46 -

ЦБ II. 2953 

Schmidt, Clara

   Typographic Decoration / Clara Schmidt . - Lyon : L'Aventurine, 2005 . - 279 p.: with ill ; 30 cm + CD

   

   ISBN 2-914199-42-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11310

- 47 -

ЦБ II. 2952 

Dover's Greatest Clips  . - New York : Dover Publicatoins, 2006 . - 28 cm . -  (Dover Full-Color Electronic Design)

   

   ISBN 978-0-486-99810-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11309

- 48 -

ЦБ II. 2954 

Saville, Laurel

   Design Secrets: Furniture : 50 Real-Life Projects Uncovered / Laurel Saville . - Beverly Hill : Rockport Publ., 2006 . - 35 cm

   

   ISBN 978-1-59253-439-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11311

- 49 -

ЦБ II. 2955 

Fiell, Charlotte

   Design Now! / Charlotte Fiell, Peter Fiell . - Hong Kong : Taschen, 2007 . - 560 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-3-8228-5267-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11312

- 50 -

ЦБ 44033 

Ууд, Алън Б.

   Цифрова палитра на графичния дизайнер / Алън Б. Ууд . - Б.м. : Дуо Дизайн, Б.г. . - 512 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 954-8396-30-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11313

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

- 51 -

ЦБ II. 2962 

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Съст. и научни ред. Васил Сгурев, Христо Белоев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София, Русе : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" ; РУ "Ангел Кънчев", 2017 . - 220 с.; с ил. ; 31 см

   

   ISBN 954-322-906-2 

   ISBN 954-712-731-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10998

- 52 -

ЦБ 44051 

Генералът на снарядите. Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство  /  Съст. и научен ред. Васил Сгурев . - 2 прераб. изд. . - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017 . - 280 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-909-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10923


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Таня 23 
Белоев, Христо 51 
Бенкова, Красимира 6 10 
Бороджиева, Адриана Н. 32 
Вълчев, Никола 4 
Даскалова, Надя Г. 19 
Динчийска, Стефка 6 
Донева, Мирослава Г. 25 
Жекова, Татяна Л. 18 20 
Иванова, Гинка Х. 30 36 
Консулова-Бакалова, Мария И. 24 44 
Кошинов, Иван 31 
Крушев, А. С. 33 34 35 
Лефтеров, Евстати Л. 23 
Манолов, Георги Л. 1 
Марков, Неделин 14 
Ников, Борислав Н. 26 37 
Ников, Дойчин Н. 27 38 
Ников, Николай Я. 18 20 
Николов, Венцислав Г. 42 
Пантев, Николай Д. 15 
Пенева, Юлиана 40 
Попов, Недю 18 20 
Савич, И. М. 2 
Сгурев, Васил 51 52 
Узунов, Веско Х. 43 
Ууд, Алън Б. 50 
Шошева, Веска 6 
et all. 29 
Fiell, Charlotte 49 
Fiell, Peter 49 
Ioannidis, Yannis 39 
Milosavljevic, Dragana D. 28 
Mirjanic, Dragoljub Lj. 28 
Pavlovic, Tomislav M. 28 29 
Rachev, Boris 41 
Saville, Laurel 48 
Schmidt, Clara 46 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

България в ЕС: първи резултати 16 17 
Българската специална електроника (1951-1989) 31 
Българското техническо дружество в архивните документи 51 
Вариационен анализ на електрически вериги 25 
Висшето инженерно-техническо образование във Варна: Ч. 1 - 15 
Генералът на снарядите. Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство 52 
Дискусионни групи за майки 7 
Драма уъркшоп "Приятни граници" 8 
Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България 14 
Етика на социалната работа 10 
Изследване и анализ на качеството на електрическата енергия на кораба и влиянието му върху режимите на работа на корабната електроенергийна система и корабното електрообзавеждане 30 36 
Изследване на процеса на полуавтоматично заваряване на металите под вода 26 37 
Изследване на процеса на ръчно електродъгово заваряване на металите под вода 27 38 
Импулсна и цифрова схемотехника 32 
Информатика творения 2 
Квазиоптимално управление на обект с разпределени параметри-тунелна пещ 43 
Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето 24 44 
Отглеждане и възпитание на дете през затворнически решетки. Ръководство за специалисти 9 
Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания 11 
Принципи на базите от данни 40 
Приятел на аутист 12 
Радиационна, химическа и биологична безопасност 18 20 
Разпределени приложения със C# и Visual Studio.NET 42 
Ръководство за водене на корабен дневник 34 
Ръководство за коригиране на английски адмиралтейски морски карти 35 
Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите 23 
Ръководство за решаване на задачи по морска астронавигация 33 
Ръководство за упражнения по растениевъдство: Ч.1-2 19 
Система за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база данни [CAN-MDS]. Политика и процедури 13 
Социална работа с деца и семейства 4 
Социални изследвания 5 
Теория и практика на социалната работа. Проблеми и перспективи 3 
Умения за социална работа 6 
Цифрова палитра на графичния дизайнер 50 
Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов 1 
Advances in Databases and Information Systems: 11th[Eleventh] East European Conference, ADBIS 2007 Varna, Bulgaria, September 29-October 3,2007 39 
Computer Systems and Tecnologies: 18th[Eitinth] International Conference, CompSysTech'17 Ruse, Bulgaria, June23-24,2017 41 
Design Now! 49 
Design Secrets: Furniture 48 
Dover's Greatest Clips 47 
Fancy Alphabets 45 
Obnovljivi izvori energije: Kn.XVII[Kn.18] 28 
Proceedings of the Second International Scientific Conference Intelligent Information Technologies for Indusry [IITI,17] : Vol.1-2 21 22 
Solar Energy in Serbia, Greece and the Republik of Srpska: Vol. XXVI[Vol.26] 29 
Typographic Decoration 46 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 24 43 44 
Бази данни 40 
Биографии 52 
Висше образование 15 
Дизайн 49 50 
Еволюция 2 
Екология 18 20 
Електроенергетика 30 36 
Електроника 31 32 
Електротехника 25 26 27 37 38 
Енергетика 29 
Енергийни системи в цялост 28 
Заваряване 26 27 37 38 
Изкуство. Приложно изк. Фотография 45 46 47 48 
Икономика 14 
Информационни системи 40 42 
Историческа хронология 15 51 
Компютърни науки и технологии 39 41 
Корабоводене 33 34 35 
Корабостроене 30 36 
Машиностроене 24 44 
Металообработване 23 
Наука 16 17 51 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 19 
Сборници със смесено съдържание 1 
Социология 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Техника. Технически науки 21 22 
Философия 2 
Ядрена физика 18 20 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирано проектиране 24 44 
автоматично управление 43 
астронавигация 33 
астрономия 33 
аутизъм 12 
бази данни 39 40 
БАН 51 
биологична безопасност 18 20 
букви 45 
България 16 17 
вариационен анализ 25 
Варна 15 
висше образование 15 
военно дело 52 
вселена 2 
възобновяеми енергийни източници 28 
графичен дизайн 50 
деца 4 
дизайн 49 50 
еволюция 2 
електрически вериги 25 
електродъгово 27 38 
електроенергетика 30 36 
електроника 31 32 
електротехника 25 
енергетика 28 29 
енергийни източници 28 
ентропия 2 
ЕС 16 17 
етеричномаслени кутури 19 
етика 10 
заваряване 26 27 37 38 
изкуство 45 47 
икономика 14 
информатика 40 
информационни системи 39 42 
информационни технологии 42 
историческа хронология 15 51 
история 52 
карти 35 
квазиоптимално 43 
конференция 5 16 17 22 39 41 
корабоводене 34 35 
корабоплаване 34 35 
корабостроене 30 36 
майки лишени от свобода 7 
материалознание 23 
машиностроене 24 44 
местно самоуправление 14 
метали 26 27 37 38 
навигация 33 
наука 51 
орнамент 45 
под вода 26 27 37 38 
полуавтоматично 26 37 
радиационна безопасност 18 20 
растениевъдство 19 
рязане на материалите 23 
семейства 4 
соларни източници 29 
социална работа 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
социално изследване 5 
социология 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
тунелна пещ 43 
химическа безопасност 18 20 
хора с увреждания 11 
цифрова схемотехника 32 
юбилеен сборник 1 
advances 39 
clips 47 
computing, computational 22 41 
databases 39 
dedoration 46 
design 47 48 49 
furniture 48 
industry 21 
information systems 39 
intelligent information technologies 21 22 
typographic 46