-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 44179 

Экман, Пол

   Психология сострадания / Пол Экман . - Санкт-Петербург : Питер, 2016 . - 112 с.: с ил. ; 24 см . -  (Мастера психологии)

   

   ISBN 5-496-02149-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11544

- 2 -

ЦБ 44181 

Чалдини, Роберт

   Психология влияния / Роберт Чалдини . - 5-е изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2017 . - 336 с.: с ил. ; 24 см . -  (Мастера психологии)

   

   ISBN 5-496-01033-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11546

- 3 -

ЦБ 44180 

Сапольски, Роберт

   Психология стресса / Роберт Сапольски . - 3-е изд. . - Санкт-Петербург и др. : Питер, 2018 . - 480 с.: с ил. ; 24 см . -  (Мастера психологии)

   

   ISBN 5-496-00997-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11545

- 4 -

ЦБ 44188 

Смолл, Гэри

   Омоложение мозга за две недели. Как вспомнить то, что вы забыли / Гэри Смолл, Джиджи Ворган . - Москва : Эксмо, 2018 . - 368 с.: с ил. ; 21 см . -  (Психология. Сам себе коуч)

   

   ISBN 5-04-097991-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11553

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 5 -

ЦБ 44173 

Райчев, Тодор

   Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в България / Тодор Райчев . - Варна : Наука и икономика . - 22 см . -  (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев")

   

   ISBN 978-954-21-0970--9 

   Кн.52 . - 2018 . - 316 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11538

- 6 -

ЦБ 44187 

Сорокин, Питирим

   Человек и общество в условиях бедствий. Влияние войны, революции,голода,эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь / Питирим Сорокин . - Санкт-Петербург : Изд. дом"Миръ", 2012 . - 336 ял ; 24см

   

   ISBN 978-5-98846-093-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11552

- 7 -

ЦБ 44175 

Хухлаева, А. С.

   Этнопедагогика. Учебник и практикум : Учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова . - Москва : Юрайт, 2016 . - 333 с. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3402-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11540

- 8 -

ЦБ 44177 

Карзиева, Н. Н.

   Основы экономической безопасности. Учебник / Н. Н. Карзаева . - Москва : ИНФРА-М, 2018 . - 275 с.: с ил. ; 22 см . -  (Высшее образование : Специалитет)

   

   ISBN 5-16-012220-5(print) 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11542

- 9 -

ЦБ 44170 

Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020  : Монография . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 232 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0971-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11535

- 10 -

ЦБ 44169 

Стойкова, Теменуга

   Кратка история на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание" 70 години (1948 - 2018) / Теменуга Стойкова . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 102 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-21-0981-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11534

- 11 -

Д ТУ/ Д.64 

Дичева, Весела Б.

   Концепция за бизнес модел на технологичното предприемачество в българските малки и средни предприятия : Дисертация / Весела Б. Дичева . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 159 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11516

- 12 -

Д ТУ/ М.31 

Маринова-Стоянова, Марина П.

   Възможности за усъвършенстване на антикризисното управление на производствените предприятия посредством приложението на контролингови механизми : Дисертация / Марина П. Маринова-Стоянова . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11517

- 13 -

ЦБ 44183 

Салякаев, Артур

   Неслучайные связи. Нетворкинг как образ жизни / Артур Салякаев . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 215 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-1764-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11548

34. Право

- 14 -

ЦБ 44164 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2019 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-28-2857-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11528

- 15 -

ЦБ 44165 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2019 ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2858-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11530

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 16 -

ЦБ II. 2983 

Bronson, Richard

   Differential Equations : Use with these Courses / Richard Bronson, Gabriel B. Costa . - Fourth Ed. . - New Jork : McGraw-Hill, 2014 . - 385 p.: with ill. ; 28 cm . -  (Schaums Outlines Series)

   

   ISBN 978--0-07-182485-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11523

- 17 -

ЦБ 44178 

Экономико - математические методы и модели. Задачник  : Учебно-практическое пособие /  Под ред. С. И. Макаров . - 2-е стер. изд. . - Москва : КНОРУС, 2016 . - 202 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-04702-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11543

- 18 -

ЦБ 44176 

Туганбаев, А. А.

   Теория вероятностей. Учебник / А. А. Туганбаев, Е. И. Компанцева . - Москва : ФЛИНТА ; Наука, 2018 . - 184 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-3439-1 

   ISBN 5-02-039392-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11541

57. Биологични науки. Екология

- 19 -

ЦБ 44174 

Экология  : Уч. пособие . - 3-е испр. изд. . - Москва : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 . - 240 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7038-3912-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11539

- 20 -

ЦБ 44182 

Брославский, Л. И.

   Экология и охрана окружающей среды. Законы и реалии США и России : Монография / Л. И. Брославский . - Москва : ИНФРА-М, 2016 . - 317 с. ; 22 см . -  (Научная мысль)

   

   ISBN 978-5-16-006099-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11547

- 21 -

ЦБ 44166 

За царицата на полето от Кортева.[Растеж и развитие на царевицата]  . - София : Corteva agriscience, 2019 . - 119 с.: с ил. ; 25 см

   

 корица 

Сист. No: 11529

621 Maшиностроене. Транспорт

- 22 -

ЦБ 44163 

Двигатели с вътрешно горене. Учебник за професионални гимназии  . - София : Техника, 2018 . - 336 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-03-0410-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11526

- 23 -

Д ТУ/ В.51 

Веселинов, Деян Я.

   Изследване процеса на електрохимично анодиране на титанова сплав Ti-6AI-7Nb : Дисертация / Деян Я. Веселинов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11520

- 24 -

Д ТУ/ И.52 

Илиев, Илиян В.

   Нов подход за формиране на регулярни релефи по сложни функционални повърхнини чрез процес на петосно повърхностно пластично деформиране : Дисертация / Илиян В. Илиев . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 30 см

   Дисертационният труд съдържа 88 с.с 92 фигури, 24 таблици,8 приложения, списък с използвана литература и 19 математ. зависимости.

   

   

  

Сист. No: 11521

- 25 -

Д ТУ/ Я.61 

Янкова, Радостина Б.

   Изследване на наварени слоеве, подложени на износване : Дисертация / Радостина Б. Янкова . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11518

621. 3 Електротехника

- 26 -

ЦБ 44167С 621.313/ С.83

Стоянов, Петър

   Управление и защита на асинхронни двигатели : Справочник / Петър Стоянов . - София : Schneider Electric, Б.г. . - 664 с.: с ил. ; 21 см + CD

   

  

Сист. No: 11532

621. 38 Електроника

- 27 -

ЦБ 44162 

Василев, Росен Н.

   Учебно методично пособие по измервания в електрониката : За студ. от спец. КСТ на ТУ-Варна / Росен Н. Василев, Йвайло Неделчев, Христо Живомиров . - Варна : Колор-Принт, 2017- . - 19 см

   

   ISBN 954-760-420-9 

   Ч.1. [Основни теоретични постановки и контролни въпроси] . - 2017 . - 63 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11522

621. 39 Съобщителна техника

- 28 -

Д ТУ/ А.13 

Абдула, Кауа К.

   Изследване на кръговополяризирани микролентови къси антени с обратно излъчване : Дисертация / Кауа К. Абдула . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 30 см

   

   

   

  

Сист. No: 11519

629. 128 Корабостроене

- 29 -

ЦБ II. 2984 

Дамянлиев, Трайчо П.

   Архитектура на кораба : Учебник за студ. от спец. "КМТ" / Трайчо П. Дамянлиев . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 284 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN ISBN 954-449-960-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11524

681. 3 Изчислителна техника

- 30 -

ЦБ 44168 

Рачева, Елена В.

   Синтез и анализ на алгоритми. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от спец. "КСТ" на ТУ - Варна / Елена В. Рачева, Недялко Н. Николов, Антоанета И. Иванова . - Варна : ТУ, 2008 . - 124 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-20-0423-3 

  

Сист. No: 11531

- 31 -

ЦБ 44184 

Сафонов, Владимир О.

   Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure. / Владимир О. Сафонов . - Москва : БИНОМ, 2017 . - 234 с.: с ил. ; 22 см . -  (Основы информационных технологий)

   

   ISBN 978-5-9556-0138-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11549

- 32 -

ЦБ 44171 

Интернет технологии  : Учебник за ВУЗ . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 242 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0952-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11536

- 33 -

ЦБ 44172 

Петров, Павел

   Сървърно програмиране : Учебник / Павел Петров, Иван Куюмджиев . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 230 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0961-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11537

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 34 -

ЦБ 44186 

Конюх, В. Л.

   Проектирование автоматизированных систем производства. : Уч. пособие / В. Л. Конюх . - Москва : ИНФРА-М, 2014 . - 312 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5--16-009624-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11551

Изкуство. Дизайн (74)

- 35 -

ЦБ II. 2985 

Иванова, Румяна

   Кирил Шиваров. Скулпторът : Монография / Румяна Иванова . - Варна : Издателство "Наука и икономика", 2017 . - 128 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-21-0912-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11525


 Индекс по АВТОРИ

Абдула, Кауа К. 28 
Брославский, Л. И. 20 
Василев, Росен Н. 27 
Веселинов, Деян Я. 23 
Ворган, Джиджи 4 
Дамянлиев, Трайчо П. 29 
Дичева, Весела Б. 11 
Живомиров, Христо 27 
Иванова, Антоанета И. 30 
Иванова, Румяна 35 
Илиев, Илиян В. 24 
Илиев, Пламен 9 
Карзаева, Н. Н. 8 
Качаров, Емил П. 22 
Компанцева, Е. И. 18 
Конюх, В. Л. 34 
Корсак, М. Н. 19 
Кривцова, А. С. 7 
Куюмджиев, Иван 33 
Макаров, С. И. 17 
Маринова-Стоянова, Марина П. 12 
Неделчев, Йвайло 27 
Николов, Недялко Н. 30 
Пенчев, Георги 14 15 
Пер. с англ. 1 3 4 6 
Петров, Павел 33 
Райчев, Тодор 5 
Рачева, Елена В. 30 
Салякаев, Артур 13 
Сапольски, Роберт 3 
Сафонов, Владимир О. 31 
Смолл, Гэри 4 
Сорокин, Питирим 6 
Стойкова, Теменуга 10 
Стоянов, Петър 26 
Сълова, Снежана 32 
Туганбаев, А. А. 18 
Хухлаева, О. В. 7 
Чалдини, Роберт 2 
Янкова, Радостина Б. 25 
Bronson, Richard 16 
Costa, Gabriel B. 16 
Экман, Пол 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Архитектура на кораба 29 
Възможности за усъвършенстване на антикризисното управление на производствените предприятия посредством приложението на контролингови механизми 12 
Двигатели с вътрешно горене. Учебник за професионални гимназии 22 
Екологично право. Обща част 14 
Екологично право. Специална част 15 
За царицата на полето от Кортева.[Растеж и развитие на царевицата] 21 
Изследване на кръговополяризирани микролентови къси антени с обратно излъчване 28 
Изследване на наварени слоеве, подложени на износване 25 
Изследване процеса на електрохимично анодиране на титанова сплав Ti-6AI-7Nb 23 
Интернет технологии 32 
Кирил Шиваров. Скулпторът 35 
Концепция за бизнес модел на технологичното предприемачество в българските малки и средни предприятия 11 
Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в България 5 
Кратка история на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание" 70 години (1948 - 2018) 10 
Неслучайные связи. Нетворкинг как образ жизни 13 
Нов подход за формиране на регулярни релефи по сложни функционални повърхнини чрез процес на петосно повърхностно пластично деформиране 24 
Омоложение мозга за две недели. Как вспомнить то, что вы забыли 4 
Основы экономической безопасности. Учебник 8 
Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure. 31 
Проектирование автоматизированных систем производства. 34 
Психология влияния 2 
Психология сострадания 1 
Психология стресса 3 
Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020 9 
Синтез и анализ на алгоритми. Ръководство за лабораторни упражнения 30 
Сървърно програмиране 33 
Теория вероятностей. Учебник 18 
Управление и защита на асинхронни двигатели 26 
Учебно методично пособие по измервания в електрониката 27 
Человек и общество в условиях бедствий. Влияние войны, революции,голода,эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь 6 
Differential Equations 16 
Экология 19 
Экология и охрана окружающей среды. Законы и реалии США и России 20 
Экономико - математические методы и модели. Задачник 17 
Этнопедагогика. Учебник и практикум 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 34 
ДВГ 22 
Екология 14 15 19 20 
Електрически машини 26 
Електроника 27 
Изкуство. Приложно изк. Фотография 35 
Икономика 5 8 10 11 12 
Интернет 32 
Компютърни науки и технологии 31 
Комуникационна техника 28 
Корабостроене 29 
Математ. методи в икономиката 17 
Математика 16 
Материалознание 23 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 30 
Педагогика 7 
Право 14 15 
Програмиране за електронно изчислителни машини 33 
Психология 1 2 3 4 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 21 
Социология 6 
Социология на комуникацията 13 
Строителство 9 
Теория на вероятностите и математическа статистика 18 
Технология на машиностроенето 24 25 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 34 
автоматично управление 34 
алгоритми 30 
анодиране 23 
антени 28 
антикризис 12 
асинхронен двигател 26 
бедствия 6 
безопасност 8 
бизнес 11 
биобиблиография 10 
България 9 
ВиК 5 
ДВГ 22 
диференциални уравнения 16 
екологичен фактор 19 
екология 14 15 19 20 
електроника 27 
електрохимично 23 
етнос 7 
защита 26 
изкуство 35 
измерване 27 
износване 25 
изчислителна математика 17 
изчислителна техника 30 
икономика 5 8 10 
икономически анализ 9 
интернет 32 
комуникации 13 
комуникационни умения 13 
контролинг 12 
концесия 5 
корабостроене 29 
кръговополяризирани 28 
малки предприятия 11 
математика 16 
математическа статистика 18 
микролентови 28 
модели 11 
мозък 4 
наваряване 25 
облак-технологии 31 
обратно излъчване 28 
общество 6 
педагогика 7 
пластично деформиране 24 
повърхнини 24 
право 14 15 
предприемачество 11 
програмиране 33 
производствени предпиятия 12 
производство 34 
психологически изследвания 1 2 3 4 
психология 1 2 3 4 
психотехника 4 
растениевъдство 21 
регулярни релефи 24 
Русия 20 
САЩ 20 
скулптура 35 
социология 6 13 
средни предприятия 11 
стокознание 10 
стрес 3 
строителство 9 
сървъри 33 
състрадание 1 
теория на вероятностите 18 
технологии 32 
технология на машиностроенето 25 
титанова сплав 23 
управление 12 26 
царевица 21 
човек 6 
човешки фактор 19 
Windows Azure 31