АБ УЕБ Image

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ отдел (0)

001 Наука (0)

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм (1)

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика (4)

34. Право (0)

37 Образование. Просвета. Научни степени (0)

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки. (2)

53. Физика (0)

54. Химия. Кристалография. Минералогия (1)

57. Биологични науки. Екология (0)

62 Техника. Технически науки (7)

620. 1 Материалознание (1)
620. 9 Обща енергетика (0)
621 Maшиностроене. Транспорт (0)
621. 3 Електротехника (2)
621. 31 Електроенергетика (1)
621. 37 Радиотехника (0)
621. 38 Електроника (2)
621. 39 Съобщителна техника (0)
621. 7 Технология на металите (0)
629. 128 Корабостроене (0)

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника (0)

65 Управлеление на предприятия (3)
669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии (0)
681. 3 Изчислителна техника (3)
681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране (0)

Строителство. Нормативни документи (0)

Изкуство. Дизайн (74) (0)

Спорт (0)

8 Езикознание. Филология (1)

9 География. Биографии. История (2)

Краезнание - отраслова литература (0)


ИНДЕКСИ

 Автори

 Заглавия

 Предметни рубрики

 Ключови думи