3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 44408

АДАМОВ, Величко

Финанси на фирматата : Учебник / Величко Адамов. - 2 прераб. и доп. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2001. - 561 с.: с ил. ; 23,5 см

ISBN 954-427-288-7

Сист. N: 12493

Корица   

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ 44409

АДАМОВ, Величко

Теория на финансите : Методическо ръководство / Величко Адамов, Валентин Милинов. - 2 изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2002. - 269 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-495-2

Сист. N: 12494

Корица   

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 44414

АДАМОВ, Величко

Валути и валутни системи : Сборник от задачи и тестове / Величко Адамов, Андрей Захариев. - 3 прераб. и доп. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2002. - 254 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-503-7

Сист. N: 12495

Корица   

- 4 -

Тъмбнейл

ЦБ 44415

АДАМОВ, Величко

Инвестиции : Учебник за студ. от спец."Финанси" на СА"Д.А.Ценов"- Свищов / Величко Адамов, Стоян Проданов. - 3 прераб. и доп. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2004. - 423 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-592-4

Сист. N: 12496

Корица   

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 44417

АДАМОВ, Величко

Теория на финансите : Държавни финанси / Величко Адамов. - 5 прераб. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2002. - 557 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-200-3

Сист. N: 12497

Корица   

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 44418

АДАМОВ, Величко

Бюджет и бюджетна политика : Учебник / Величко Адамов, Румяна Лилова, Стефан Симеонов. - 2 изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 641 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-515-0

Сист. N: 12498

Корица   

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 44419

ЛИЛОВА, Румяна

Цени и ценова политика : Учебник за студ. от спец.Финанси на СА "Д.А.Ценов"- Свищов / Румяна Лилова, Величко Адамов, Стефан Симеонов. - 2 изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 489 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-534-7

Сист. N: 12499

Корица   

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ 44452

ВЕЛИКОВА, Мария

Публично-частни партньорства. Аутсорсинг / Мария Великова. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2008. - 134 с.: с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-715-408-7

Сист. N: 12503

Корица   

- 9 -

Тъмбнейл

ЦБ 44423

ЗАХАРИЕВ, Андрей

Финансово управление на човешките ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Андрей Захариев. - 2 прераб. и доп. изд.- Велико Търнаво : АБАГАР, 2001. - 253 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-440-5

Сист. N: 12507

Корица   

- 10 -

Тъмбнейл

ЦБ 44427

ПАРИ и банково дело : Учебник за техникумите по икономика и търговия / Радко Радков ; и др. - София : Мартилен, 1998 г. - 312 с.: с ил. ; 20 см

ISBN 954-598-038-9

Сист. N: 12508

Корица   

- 11 -

Тъмбнейл

ЦБ 44451

КОНАКЧИЕВ, Дончо

Икономика на публичния сектор : Учебно помагало / Дончо Конакчиев. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2005. - 174с.: с ил. ; 20 см.

ISBN 954-715-264-5

Сист. N: 12509

Корица   

- 12 -

Тъмбнейл

ЦБ 44424

АДАМОВ, Величко

Техника на данъчното облагане : Учебник по уч. дисциплина "Техника на данъчното облагане" / Величко Адамов, Валери Ненков, Валентин Милинов. - 4 прераб. и доп. изд .- Велико Търново : АБАГАР, 2001. - 349 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 954-427-433-2

Сист. N: 12510

Корица   

- 13 -

Тъмбнейл

ЦБ 44425

КЪНЕВ, Методи

Макроикономика : Учебник предн. за студ. бак. степ. от СА"Д.А. Ценов"- Свищов / Методи Кънев. - 3 прераб. и доп. изд. - Свищов : АИ "Ценов"-Свищов, 2002. - 369 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-23-0070-0

Сист. N: 12511

Корица   

- 14 -

Тъмбнейл

ЦБ 44426

ВАЛУТИ и валутни система : Учебник на студ. от спец. "Финанси" / Радко Радков, Величко Адамов, Андрей Захариев. - Второ прераб. и доп.изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2000 г. - 623 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-407-3

Сист. N: 12512

Корица   

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 44432

КАМЕНОВ, Камен

Мениджмънт / Камен Каменов. - 2 доп. и прераб. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 1998. - 718 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 954-427-265-8

Сист. N: 12514

Корица   

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБ 44436

РАДКОВ, Радко

Пари и банки : Учебник / Радко Радков, Величко Адамов. - 1-во издание. - Велико Търново : АБАГАР, 1998. - 761 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-306-9

Сист. N: 11668

Корица   

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 44434

КАМЕНОВ, Камен

Основи на управлението : Сборник / Камен Каменов, Анатолий Асенов. - Велико Търново : АБАГАР, 2002. - 472 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 954-427-492-8

Сист. N: 12516

Корица   

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ 44435

НЕНКОВ, Валери

Техника на данъчно облагане : Сборник от задачи и тестове / Валери Ненков, Валентин Милинов, Митко Петев. - Велико Търново : АБАГАР, 2001. - 121 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-432-4

Сист. N: 12517

Корица   

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 44437

АДАМОВ, Величко

Финансов анализ : Учебник / Величко Адамов, Джони Холст, Андрей Захариев. - 3 прераб. и доп. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2006. - 665 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 954-427-682-3

Сист. N: 12518

Корица   

- 20 -

Тъмбнейл

ЦБ 44438

РЪКОВОДСТВО по статистика : За студ.от всички спец. в Стопанска академия "Д.А.Ценов"-гр.Свищов / Величко Петров ; и др. - Велико Търново : АБАГАР, 2001. - 367 с.: с ил. ; 27 см

ISBN 954-427-449-9

Сист. N: 12519

Корица   

- 21 -

Тъмбнейл

ЦБ 44439

МИКРОИКОНОМИКА : Учебник / Методи Кънев ; и др. - 4 доп. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2001. - 477 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-322-0

Сист. N: 12520

Корица   

- 22 -

Тъмбнейл

ЦБ 44442

МИТЕВ, Неделчо

Маркетинг : Теоретико-приложни измерения / Неделчо Митев, Михаил Чиприянов. - Свищов : АИ "Ценов"-Свищов, 2003. - 386 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-23-0150-2

Сист. N: 12521

Корица   

- 23 -

Тъмбнейл

ЦБ 44440

КАМЕНОВ, Камен

Човек, екипи, лидери / Камен Каменов, Анатолий Асенов, Кристиян Хаджиев. - София : ИК Люрен, 2000. - 303 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 954-568-066-0

Сист. N: 12522

Корица   

- 24 -

Тъмбнейл

ЦБ 44444

ЦВЕТКОВА, Надежда

Независим финансов одит : Учебно помагало / Надежда Цветкова. - Свищов : Галактика - Свищов, 2006. - 51 с.: с ил. ; 20см

Сист. N: 12524

Корица   

- 25 -

Тъмбнейл

ЦБ 44445

ЦВЕТКОВА, Надежда

Организация и технология на инвентаризацията : Учебно помагало / Надежда Цветкова. - Свищов, 2006. - 35 с.: с ил. ; 20 см

Сист. N: 12525

Корица   

- 26 -

Тъмбнейл

ЦБ 44446

ИЛИЕВ, Боян

Международно застраховане : Учебник за дистанционно обучение / Боян Илиев, Румен Ерусалимов. - Велико Търново : Фабер, 2012. - 134 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-775-927-5

Сист. N: 12526

Корица   

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБ 44448

ПАВЛОВ, Павел

Стратегическо управление в публичния сектор : Учебно пособие / Павел Павлов, Светла Михалева, Лиляна Павлова. - 3 доп. и прераб. изд.- Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2008. - 238 с.: с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-715-407-0

Сист. N: 12528

Корица   

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 44420

НЕФОРМАЛНАТА икономика и работодателите: Основни начини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по браншове : Публикация / Емилия Ченгелова и др. - София : [Европейски съюз], 2011. - 111 с.: с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92331-4-8

Сист. N: 12531

Корица   

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 44454

КАНАКЧИЕВ, Дончо

Обща теория на регионалната икономика / Дончо Канакчиев. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2003-.- 19 см

ISBN 954-715-165

Кн. 1. Основи, анализ. - 2003. - 347 с.: с ил.

Сист. N: 12533

Корица   

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 44454

КОНАКЧИЕВ, Дончо

Обща теория на регионалната икономика / Дончо Конакчиев. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър".- 20 см

ISBN 954-715-208-4

Кн.2. Политика. - 2004. - 242 с.: с ил.

Сист. N: 12534

Корица   

62 Техника. Технически науки

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБ 42978-К

МЕЖДУНАРОДНАЯ конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VI. Варна. 2010

Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах = Inrenational Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", June 4-th - 11th, 2010,Varna / Состав. Т. С. Хохлова. - Дніпропетровськ : ТУ-Варна, 2010 -.- 23 см

ISBN ISBN 978-966-1696-24-1

Т. 2(1). - 2010. - 715 с.: с ил.

Сист. N: 12500

Корица   

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБ 42978-К

МЕЖДУНАРОДНАЯ конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VI. Варна. 2010

Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах = Inrenational Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", June 4-th - 11th, 2010,Varna / Состав. Т. С. Хохлова. - Дніпропетровськ : ТУ-Варна, 2010 -.- 23 см

ISBN ISBN 978-966-1696-23-4

T. 1(1). - Дніпропетровськ. - 2010. - 722 с. с ил.

Сист. N: 12501

Корица   

621. 7 Технология на металите

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБ 44450

СЛАВОВ, Стоян Д.

Програмиране на машини и системи с CAM софтуер : Учебник / Стоян Д. Славов. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 236 с.: с ил. ; 19 см

ISBN ISBN 954-20-20-0838-5

Сист. N: 12530

Корица   

629. 128 Корабостроене

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБ 44412

SONG, Dong-Wook

Maritime Logistics: contemporary Issues / Dong-Wook Song, Photis M. Panayides. - UK : Emerald, 2012. - 289 p.: witch ill. ; 25 cm

ISBN 978-1-78052-340-8

Сист. N: 12373

Корица   

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБ 44413

BEN-AKIVA, Moshe

Freight Transport modelling / Moshe Ben-Akiva, Hilde Meersman, Eddy Van de Voorde. - UK : Emerald, 2013. - 497 p.: witch ill.- 25 cm

ISBN 978-1-78190-285-1

Сист. N: 12375

Корица   

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБ 44410

КАКВО всъщност е ноу тил и какви са ползите от него. - София : Инфинити Букс. - 96 с. ; 21 см

Сист. N: 12362

Корица   

681. 3 Изчислителна техника

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБ 44449

ВЪЛЧАНОВ, Христо Г.

Операционни системи : Ръководство за лаб. упр. / Христо Г. Вълчанов. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 108 с.: с ил. ; 19 см

ISBN ISBN 954-20-0839-2

Сист. N: 12376

Корица   

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБ II. 3027

ЕЗИКОВИ процесори, компилатори и интерпретатори : Ръководство за лаб. упр. / Ивайло П. Пенев и др. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 104 с.: с ил. ; 32 см

ISBN ISBN 954-20-0840-8

Сист. N: 12529

Корица   

9 География. Биографии. История

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБ II. 3026

ДЕЛЕВ, Михаил

Паметна книга Българската спортна слава - 2 за периода 1949 - 2021 г. : Посветена на 70-ата гоишнина от първия златен медал за българския спорт / Михаил Делев, Асен Минчев. - 2 доп.и прераб. изд.- София : Унисон Арт, 2022. - 448 с.: с ил.- 30 см

ISBN 978-954-92475-9-6

Ч. 1. БИБЛИОГРАФИЯ на публикациите на преподавателите от Русенския университет "Ангел Кънчев" ( 2002-2006 ). - 2013. - 636 с.

Сист. N: 11710

Корица   

Индекс 'АВТОРИ'

Ben-Akiva, Moshe 35
Meersman, Hilde 35
Panayides, Photis M. 34
Song, Dong-Wook 34
Van de Voorde, Eddy 35
Адамов, Величко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19
Асенов, Анатолий 17, 23
Великова, Мария 8
Вълчанов, Христо Г. 37
Делев, Михаил 39
Ерусалимов, Румен 26
Захариев, Андрей 3, 9, 14, 19
и др. 10, 20, 21, 28, 38
Илиев, Боян 26
Каменов, Камен 15, 17, 23
Канакчиев, Дончо 29
Конакчиев, Дончо 11, 30
Кънев, Методи 13, 21
Лилова, Румяна 6, 7
Милинов, Валентин 2, 12, 18
Минчев, Асен 39
Митев, Неделчо 22
Михалева, Светла 27
Ненков, Валери 12, 18
Павлов, Павел 27
Павлова, Лиляна 27
Пенев, Ивайло П. 38
Петев, Митко 18
Петров, Величко 20
Проданов, Стоян 4
Радков, Радко 10, 14, 16
Симеонов, Стефан 6, 7
Славов, Стоян Д. 33
Хаджиев, Кристиян 23
Холст, Джони 19
Хохлова, Т. С. 31, 32
Цветкова, Надежда 24, 25
Ченгелова, Емилия 28
Чиприянов, Михаил 22

 ИНДЕКС "Заглавия"

Бюджет и бюджетна политика 6 
Валути и валутни система 14 
Валути и валутни системи 3 
Езикови процесори, компилатори и интерпретатори 38 
Икономика на публичния сектор 11 
Инвестиции 4 
Какво всъщност е ноу тил и какви са ползите от него 36 
Макроикономика 13 
Маркетинг 22 
Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах 31 
Материалы...., Варна , 4-11 июня. 2010 : В 4-х томах 32 
Международно застраховане 26 
Мениджмънт 15 
Микроикономика 21 
Независим финансов одит 24 
Неформалната икономика и работодателите: Основни начини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по браншове 28 
Обща теория на регионалната икономика 29 
Обща теория на регионалната икономика 30 
Операционни системи 37 
Организация и технология на инвентаризацията 25 
Основи на управлението 17 
Паметна книга Българската спортна слава - 2 за периода 1949 - 2021 г. 39 
Пари и банки 16 
Пари и банково дело 10 
Програмиране на машини и системи с CAM софтуер 33 
Публично-частни партньорства. Аутсорсинг 8 
Ръководство по статистика 20 
Стратегическо управление в публичния сектор 27 
Теория на финансите 2 
Теория на финансите 5 
Техника на данъчно облагане 18 
Техника на данъчното облагане 12 
Финанси на фирматата 1 
Финансов анализ 19 
Финансово управление на човешките ресурси 9 
Цени и ценова политика 7 
Човек, екипи, лидери 23 
Freight Transport modelling 35 
Maritime Logistics: contemporary Issues 34 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Икономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Качество 31, 32
Компютърни науки и технологии 37, 38
Краезнание. География. Биографии. История 39
Машини с програмно управление 33
Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 36
Средства на водния транспорт. Плавателни съдове. Корабостроене. 34, 35